Правилник за статута на спортистите аматьори, съдии по спортен риболов и за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят статутът на лицата, както и на

спортните съдии, участващи в тренировъчната и състезателната дейност и на

условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на

спортистите аматьори по спортен риболов в Република България.

РАЗДЕЛ ІІ

ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

Чл. 2. /1/ Управителните съвети на спортните клубове, редовни

членове на Българската федерация по риболовни спортове, изготвят поименни списъци за картотекиране на спортисти за съответната спортносъстезателна година.

/2/ Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права

по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за

физическото възпитание и спорта за определено физическо лице, придобиващо

статута на спортист.

/3/ Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български

граждани или са чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно

пребиваване в Република България, както и на граждани на страните членки в Европейския съюз.

/4/ Картотекирането се извършва въз основа на ясно изразено в

писмена форма желание на съответното физическо лице да бъде картотекирано

към даден спортен клуб по риболовни спортове.

Чл. 3. Картотекирането на лица на възраст под 18 години се

извършва при спазване на разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона за лицата и

семейството.

Чл. 4. /1/ Българската федерация по риболовни спортове води регистър на

картотекираните състезатели.

/2/ Всяко лице се картотекира в съответствие с данните, съдържащи

се в документа му за самоличност или акта за раждане.

/3/ Българската федерация по риболовни спортове издава на картотекираните

лица състезателна карта, която има пореден номер и съдържа данните от

документа за самоличност или акта за раждане и актуална снимка на спортиста.

/4/ Състезателната карта се заверява ежегодно след представянето

на документ за проведен медицински преглед и внесена такса, определена с

решение на Управителния съвет на Българската федерация по риболовни спортове за съответната спортносъстезателна година.

Чл. 5. /1/ Спортистът е длъжен да се състезава  от името на

клуба, в който е картотекиран.

/2/ Картотекирането има срок една спортносъстезателна година.

Чл. 6. Спортистът удостоверява правото за участие в тренировъчната и спортносъстезателната дейност на Българската федерация

по риболовни спортове със състезателната карта и с документа за самоличност или акта за раждане.

Чл. 7. /1/ Българската федерация по риболовни спортове може да отнеме

състезателни права на картотекиран от нея спортист за определен период от

време или окончателно.

/2/ Мерките по ал. 1 се налагат:

1. по инициатива на Българската федерация по риболовни спортове при

констатирани нарушения на:

а/ Закона за физическото възпитание и спорта, Правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта  и нормативните

актове, регламентиращи спортната дейност в Република България;

б/ устава, настоящия правилник, наредбите и решенията на

управителните органи, регламентиращи дейността на федерацията;

в/ тренировъчната и състезателната дейност.

2. по мотивирано предложение от страна на:

а/ спортния клуб, който с картотекирането е предоставил

състезателни права на спортиста;

б/ председателя на апелативната комисия на БФРС;

Чл. 7. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се

прекратяват:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. при писмено изразено желание на картотекираното лице;

3. с изтичане на срока на картотекиране;

4. при смърт или поставяне под пълно запрещение на

картотекираното лице;

5. при заличаване регистрацията на спортния клуб.

Чл. 8. /1/ Спортист, който премине в друг спортен клуб без

разрешение и е участвал в състезания от негово име, му се прекратяват

състезателните права за срок от една година.

/2/ Спортист, включен в разширените състави на националните

отбори, изтърпяващ наказание по смисъла на ал. 1, може да участва в

състезания от международния спортен календар на Българската федерация

по риболовни спортове и на състезания от държавния спортен календар, като индивидуален участник. Той няма право да участва в лични отборни първенства, администрирани от федерацията.

/3/ Приносът на този състезател, ако е участвал на  Световни и Европейски първенства, както и на световни купи, се зачитат за спортния клуб, който той е напуснал без разрешение.

Чл. 9. Спортист, ако е в процедура за промяна на клубната

принадлежност, не може да му бъдат отнети състезателните права по

предложение на спортния клуб, който напуска.

Чл. 10. При обединяването на два и повече спортни клуба на

територията на едно населено място, освободените спортисти могат да

променят клубната си принадлежност и да получат състезателни права от името на друг спортен клуб по техен избор. Обединеният спортен клуб е длъжен да им предостави писмено разрешение.

Чл. 11. При разделянето на един спортен клуб на два или повече клуба,

всеки спортист може да промени клубната си принадлежност, като писмено

заяви пред Българската федерация по риболовни спортове своето желание от името на кой спортен клуб иска да получи състезателни права.

Чл. 12. Картотекирането в случаите по чл. 10 и чл. 11 се извършва в

срок до един месец от узаконяване на промяната в съответствие с изискванията

на този правилник.

РАЗДЕЛ ІІІ

СПОРТИСТИ АМАТЬОРИ

Чл. 13. Спортисти аматьори са лица, които провеждат системна

тренировъчна и състезателна дейност, но за тях това не е основна професия.

Чл. 14. Спортистите аматьори се състезават в следните възрастови

групи:

– момчета и момичета – 13 – 14 години;

– юноши и девойки младша възраст – 15 – 16 години;

– юноши и девойки старша възраст – 17 – 18 години;

– мъже и жени – над 18 години.

Чл. 15. /1/ Българската федерация риболовни спортове, по предложение на

спортния клуб, картотекира спортистите аматьори и им предоставя

състезателни права.

/3/ Спортист аматьор може да бъде картотекиран по различните видове дисциплини от няколко клуба, но не повече от колкото са дисциплините.

/2/ Спортист аматьор с изтекла картотека самостоятелно определя към

кой спортен клуб да бъде картотекиран.

Чл. 16. /1/ Спортистът аматьор може да сключва договор със

спортния клуб за спортно развитие и квалификация, но не може да получава

възнаграждение. Договорът за лицата под 18 години се сключва за срок, който

не може да надхвърли годината на навършване на неговото пълнолетие.

 

/2/ Лицата под 14 години, които са малолетни, могат да извършват

тренировъчна и състезателна дейност по договор, подписан от родителите или

настойниците.

/3/ Лицата между 14 и 18 години, които са непълнолетни, могат да

извършват тренировъчна и състезателна дейност по договор, подписан от тях и

преподписан от родителите или попечителите.

Чл. 17. Спортистите аматьори, които са редовни ученици, ако през

учебната година се преместят да учат в друго населено място поради промяна в

местоживеенето на семейството или по други причини, свързани с тяхното

образование, получават веднага състезателни права от името на местния

спортен клуб, ако има такъв. В случай, че клубовете са повече от един,

клубната му принадлежност се определя по негов избор.

Чл. 18. /1/ Спортист аматьор при постъпване във висше училище

може да запази клубната си принадлежност, регистрирана преди приемането му за редовен студент. Въз основа на писмено изразено желание пред Българската федерация по риболовни спортове той може да бъде картотекиран и да получи състезателни права от името на даден студентски спортен клуб за времето до семестриалното завършване на обучението си.

/2/ След семестриалното завършване на обучението си

състезателните му права се възстановяват към предишния клуб.

/3/ При прекъсване на следването, състезателните му права към

предишния клуб се възстановяват до момента, в който продължи обучението

си.

Чл.19. Спортистът аматьор е длъжен да:

1. спазва принципите, установени в Европейската харта на спорта,

Етичния кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение;

2. не употребява допингови средства и не прилага допингови

методи в тренировъчната и състезателна дейност с цел повишаване на

спортните си постижения;

3. спазва спортната етика, принципите на честната игра и опазва

престижа на риболовните спортове;

4. спазва общозадължителните актове на   Световната федерация по риболовни спортове / FIPS/, уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност на всички равнища;

5. преминава задължителни начални, периодични и

предсъстезателни медицински прегледи;

6. изпълнява и спазва решенията на управителните органи на

Българската федерация по риболовни спортове;

7. изпълнява спортно-техническите изисквания с цел постигане на

определени спортни резултати;

8. води системна тренировъчна дейност и да участва в състезания

от държавния и международен спортен календар на Българската федерация

по риболовни спортове;

9. се състезава от името на спортния клуб, към който е

картотекиран;

10. уведоми писмено до 01 декември на текущата календарна

година за желанието си да прекрати състезателните си права към съответния

спортен клуб;

11. носи отговорност за предоставеното му имущество и спортни

уреди и пособия.

Чл. 20. Спортистът аматьор има право:

1. да бъде включен в състава на националния отбор в зависимост от

постигнатите спортно-технически резултати в съответствие с критериите и

нормативите на Българската федерация по риболовни спортове;

2. да получава награди за постигнати високи спортни резултати;

3. да бъде стимулиран с парични и предметни награди, ако не му са

налагани наказания при провеждане на тренировъчната и състезателната

дейност, за спазване на принципите на честната игра и проявен висок спортен

морал;

4. да получи средства за покриване на разходите по участие в

тренировъчната и състезателна дейност, както за застраховки и медицинско

обслужване;

5. да му се предоставят специални условия за осигуряване на

възможност за съчетаване на училищните или войсковите задължения с

тренировъчната дейност;

6. да получи помощ за социална и професионална интеграция.

РАЗДЕЛ ІV

АПЕЛАТИВНА  КОМИСИЯ

Чл. 21. Управителният съвет на Българската федерация по риболовни спортове

утвърждава Апелативна  комисия, която се състои от 3 члена.

Чл. 22./1/ Апелативната  комисия разглежда:

1. подадените молби за трансфер или преотстъпване на състезателни

права;

2. подадените жалби, свързани с трансфера или преотстъпване на

състезателни права, като в 30 дневен срок от подаване на жалбата изготвя

становище и го докладва на Управителния съвет на федерацията.

/2/ Апелативната комисия от  01 до 31 декември на всяка календарна

година изготвя трансферен списък и го предоставя за сведение на

клубове по спортен риболов

РАЗДЕЛ V

 СЪДИЙ ПО риболовни спортове

Чл. 23. /1/ Управителният съвет на Българската федерация по риболовни спортове утвърждава Съдийска комисия, която се състои от 3 члена.

/2/ Председател на Съдийската комисия може да бъде съдия с призната

правоспособност на международен съдия.

Чл. 24. Съдийската комисия провежда курсове и семинари за обучение и

квалификация на спортни съдии по риболовни спортове с цел запознаване с актовете на Световната федерация по риболовни спортове /FIPS/, регламентиращи съдийството в областта на този спорт.

Чл. 25. Право на участие в курсовете и семинарите за  съдии по

Риболовни спортове имат български лица или чуждестранни лица, с право на дългосрочно пребиваване в Република България, въз основа на писмено предложение от страна на спортните /Сдружения/ клубове, редовни членове на федерацията.

Чл. 26. Българската федерация по риболовни спортове води регистър на спортните  съдии, взели участие в тези семинари, като в него отразява данните по документите за самоличност.

Чл. 27. Българската федерация по риболовни спортове издава съдийски карти с

актуална снимка и данни по документите за самоличност.

Чл. 28. Съдийте по риболовни спортове:

1. спазват принципите, установени в Европейската харта за спорта,

Етичния кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение,

както и тези на честната игра;

2. участват в превенцията и контрола на употребата на допингови

средства;

3. установяват резултата от състезанията по риболовни спортове

4. следят и се информират за промените в състезателните правила на

Световната федерация по риболовни спортове /FIPS/.

Чл. 29. Спортните съдии, по предложение на Българската федерация

по риболовни спортове, могат да кандидатстват пред Световната федерация по риболовни спортове /FIPS/ за получаване на правоспособност на международен съдия.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Клубове /Сдруженията/ по риболовни спортове до 15 декември на всяка календарна година следва да представят пред Българската федерация по риболовни спортове своите предложения за картотекиране на спортисти за следващата спортносъстезателна година.

Настоящия правилник е приет на заседание на Управителния съвет, състояло се на 25 ноември 2012 г.

Гл.Секретар

Валентин Симов

адаптирано от webpossessor