|

Проект за споразумение между ИАРА и БФРС

Уважаеми колеги, предлагаме на вашето внимание проекта за споразумение за съвместна дейност между Българската федерация по риболовни спортове и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

№……………/……………2020 г.

 

 Днес, ……………2020 г., в град Бургас, между:

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ (ИАРА), гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ЕИК 000649519, представлявана от доц. д-р Галин Янков Николов – изпълнителен директор на ИАРА от една страна

и

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО РИБОЛОВНИ СПОРТОВЕ” , ЕИК 131043278 със седалище и адрес  на управление: гр. София, бул. Витоша 31-33 ет. 4, представлявано и управлявано от Георги Михайлов Стефанов, от друга страна, наречено в настоящото споразумение за краткост СНЦ БФРС, се сключи настоящото споразумение,

 

 

 

 1. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

 

Чл. 1. Доброволно и безвъзмездно сътрудничество при осъществяване на контролните функции на ИАРА свързани с проследяемостта на рибните продукти при предлагането им на пазара, режима на развъждане и отглеждане на риба и други водни организми,  риболова и рибностопанските дейности, с цел опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми. Страните по настоящото споразумение могат да участват посредством предоставяне на човешки и материални ресурси.

 

 1. СРОК

       

Чл. 2. Настоящото споразумение се сключва за срок от 2 (две) години, считано от датата на подписването му.

 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

 

Чл. 3. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури има следните права:

 1. Да извършва проверки, като за целта може да бъде подпомагана от представители на СНЦ БФРС.
 2. 2. Да информира представителите на СНЦ БФРС за рисковете за живота и здравето, свързани с изпълнение на дейността по настоящото споразумение.
 3. Да осъществява съвместни информационни и промоционални кампании в сектор „Рибарство и Аквакултури“.
 4. Да осъществява дейности свързани с опазването на рибните ресурси и устойчивата им експлоатация.
 5. Да изисква информация от СНЦ БФРС за констатирани случаи на извършени нарушения на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА).

 

Чл. 4. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури има следните задължения:

 1. Да работи в сътрудничество и разбирателство със СНЦ БФРС.
 2. Да планира и провежда съвместни проверки с представители на СНЦ БФРС в рибностопанските обекти с цел разкриване и предотвратяване на нарушения на ЗРА.
 3. При поискване да предоставя информация на СНЦ БФРС за проведените с тях съвместни проверки.
 4. Да защитава личните данни на СНЦ БФРС.

 

Чл. 5. СНЦ БФРС има следните права:

 1. Да подпомага служителите на ИАРА при осъществяване на контролни дейности.
 2. Да съдейства със свои представители и технически средства при организиране на контролни проверки от ИАРА.
 3. Да осъществява обмен на информация, относно опазване на рибните ресурси.
 4. Да осъществява съвместни информационни и промоционални кампании в сектор „Рибарство и Аквакултури“.
 5. Да осъществява дейности свързани с опазването на рибните ресурси и устойчивата им експлоатация.
 6. Участие в работни срещи, касаещи въпроси и мероприятия по ефективно противодействие на закононарушения, свързани с опазването на рибните ресурси.

 

Чл. 6. СНЦ БФРС има следните задължения:

 1. Да съдейства добросъвестно на служителите на ИАРА при изпълнението на дейностите по настоящото споразумение.
 2. Да бъде лоялен към ИАРА, като пази доброто ú име, не злоупотребява с доверието ú, както и да не разпространява информация, станала известна на СНЦ БФРС, при и по повод изпълнението на настоящото споразумение.
 3. Да не приема и не търси от свое име или от името на други лица финансова изгода при изпълнение на настоящото споразумение.
 4. Да не използва името, дейностите и собствеността на ИАРА за неправомерни цели.

 

 

 1. IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

 

Чл. 7. Настоящото споразумение са прекратява:

 1. С изтичане на срока по чл. 2 от настоящото споразумение.
 2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
 3. С едномесечно писмено предизвестие, отправено да другата страна.

 

Настоящото споразумение за сътрудничество се подписва в 3 (три) еднообразни екземпляра, два за ИАРА и един за СНЦ БФРС.

 

 

 

 

ДОЦ. Д-Р ГАЛИН НИКОЛОВ                                      ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

Изпълнителен директор  на ИАРА                                  Управител на СНЦ БФРС        

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor