|

Предложения на БФРС за промени в Закона за рибарството

Уважаеми колеги, представяме ви предложенията на БФРС за изменение и допълнение на предложения Закон за изменение и  допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите:

 1. В чл.2, ал.1 след думите „Рибностопанските обекти” се добавя думите „и рибния ресурс в тях”. Ал. Придобива следния текст:

„ (1) Рибностопанските обекти и рибния ресурс в тях са собственост на държавата и общините, на юридически и физически лица”

Мотиви: Така става ясно чия собсвеност е ресурса.

 1. В чл.8 , ал 2 след думите организациите по чл. 10 и 10в  се добавя запетая и текста „ организациите по чл.11, ал.1 и след думите аквакултуви думите„ и любителския и спортния риболов.” Ал.2 придобива следния вид:

„ал.2  Министърът на земеделието, храните и горите определя със заповед състава на КСР, в който се включват представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, научни организации в областта на рибарството и аквакултурите, организациите по чл. 10 и 10в, организациите по чл.11, ал.1 и други организации в сектора на рибарството, аквакултурите и любителския и спортния риболов.”.

 1. В чл.11, ал.1 След думите „ Лицата, упражняващи.” Се добавя думата „спортен и”. Текста на ал.1 придобива следния вид:

„ал.1 Лицата, упражняващи спортен и любителски риболов, могат да се сдружават на основание на общността на техните интереси в териториални риболовни сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а тези упражняващи спортен риболов да са регистрирани по Закона за физическото  възпитание и спорта.”

.

 1. В чл.13 да отпаднат думите „или общинска”. Текста да придобие следния вид:

„чл.13 При извършване на риболов във водните обекти – държавна собственост, лицето, което притежава валиден билет за любителски риболов или е придобило право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година става собственик на рибите и другите водни организми:”

Мотиви: Общинските съвети работят по ЗМСМА и Закон за общинската собственост и не е редно с този закон да се вменяват задължение. Те могат с решение да определят правила за извършване на любителския риболов и там не би трябвало да има билет, освен ако се възприеме тезата, че рибния ресурс е национално богатство и е собственост на държавата, съгласно К на Р България.

 1. В чл.15 а задрасканият текст да остане.
 2. Мотиви: Могат да се посочат примери в редица Европейски държави, като Хърватия, Словения, Австрия и други.
 3. В чл.15 а, ал., т.3 да отпадне.

Мотиви: Няма как едни да поддържат рибния ресурс, да зарибяват и охраняват, а други да ползват това!Няма корелация с чл.11, ал.2.

 1. В чл.22, ал.1 след думите любителски риболов се добавя текста „ с изключение на риболов в платени водоеми”
 2. В чл.23, ал.1, придобива следния вид:
 3. Ал.1. Физическите лица могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море, само от брега. При риболов от лодка се прилагат разпоредбите на Чл.22, ал.1, при спазването на на изискванията на глава четвърта.”
 4. В чл.24, ал.3, т.3 цифрата „пет” да се замени с цифрата „2.5”.

Точка три да придобие следния вид:

„т.3  След еднодневен риболовен излет запазват до 2.5 кг от всички останали видове риба и други водни организми с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. „

Мотиви” с еднодневен излет при средна цена на 6 /шест/ лева за килограм риба при така заложените пет килограма се изплаща билета за любителски риболов, а през останалите излети се унищожава рибния ресурс.

 1. В чл.24, ал.3, т.6 цифрата „10” да се замени с цифрата „5”.

Точка шест да придобие следния вид:

„т.6. При риболовен излет с продължителност повече от 1 ден запазват за себе си до 4 кг пъстървови риби и до 5 кг за всички останали видове риби и други водни организми, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло.”

Мотиви: така разписан текста не става ясно колко е продължителността на излета, за пъстървовите риби е ясен, но за останалите няма яснота!

В чл.24 а, се създава нова алинея 4:

„ал.4 Контрола при провеждането на спортни състезания по ал.3 се осъществява от ИАРА.”

 1. В чл.32 в ал.3 да отпадне текста„ 20 до” и ал.3 да придобие следния вид:

„ал.3 Забраната по ал. 1 в обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 се въвежда ежегодно за срок от 45 дни със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по предложение на изпълнителния директор на ИАРА.

В чл.32 в ал.3 да отпадне текста „с надморската височина и” и ал.5 да придобие следния вид:

„ал.5 Министърът на земеделието, храните и горите съгласувано с министъра на околната среда и водите, по предложение на изпълнителния директор на ИАРА, променя със заповед началната дата, крайната дата или увеличава сроковете на забраната по ал. 1 – 3 за определени водни обекти съобразно  климатичните особености на региона.”

Мотиви: по този начин ще се избегне бракониерството при определени видове риба!

14.Създава се вов чл.53а.

Ал.1 Към Изпълнителната агенция по рибарство и аква култури се създава Национален фонд за рарибяване и поддържане на биологичното разнообразие на рибния ресурс.

Ал.2 Средствата за поддържане на фонда и управлението на рибните ресурси се набират от:

 1. Таксите за издаване на билети за любителски риболов, определени тарифата по чл.17а, ал.4;
 2. От събраните глоби, имуществени санкции и обезщетения в полза на държавата за нарушения по този закон в обектите по чл.22а, ал.6 и в язовирите държавна собственост;
 3. Постъпления от дарения, спонсорство, помощи, целеви постъпления от чуждестранни физически или юридически лица, от международни организации, фондации и програми, включително и от Европейския съюз;
 4. Субсидии от Министерството на земеделието, храните и горите.

Ал.3. Средствата набрани по реда на ал.2 се разходват от ИАРА за допълнително стимулиране на инспекторите от ИАРА и за разселване на носители на генетичен материал в обектите по чл.22а, ал.6,  и други рибностопански мероприятия – 50 на сто от средствата събрани по ал.2, от които 30 на сто за зарибяване и 20 на сто за стимулиране на оправомощените от ИАРА служители по чл.7, по ред определен от Изпълнителния Директор на ИАРА.

Ал.4. Разходването на средствата се контролира от обществен съвет председателстван от Изпълнителния директор на ИАРА;

Ал.5. Министъра на земеделието, храните и горите определя със заповед състава му от организациите по чл.11, научните среди и държавните органи.

 

15.В чл.54а, ал.2 след думите „риболовни надзиратели” се добавят думите „ и доброволни сътрудници”, във второто изречение се добавя същия текст. Ал.2 придобива следния вид:

„ал.2  Контролът по ал. 1 се упражнява от риболовни надзиратели и доброволни сътрудници. Изпълнителният директор на ИАРА ежегодно определя списък на риболовните надзиратели и доброволните сътрудници по предложение на съответните сдружения, както и районите им на действие.

Мотиви: Създава се възможност за по-голям контрол и борба с бракониерство и опазването на рибния ресурс. Създава се корелация с чл.11, ал.2 и чл.67.

 

 • В чл.54а, ал.2, да се добавят и думите „доброволни сътрудници”

 В Приложение № 1  Да се уеднаквят сроковете за забрана!

Мотиви: така ще се позволи на естественото размножаване, без да се безпокоят отделните видове риба. Ще допринесе за по-голяма възможност за увеличаване на биоразнообразието във водните обекти предназначени за любителски риболов и не на последно място ще се създадат условия за борба с бракониерите.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor