|

Извадка от ЗФВС, касаеща спортните клубове и федерации

Уважаеми колеги, по молба на някои от вас публикуваме извадка от Закона за физическото възпитание и спорта, касаеща спортните клубове и федерации:

Чл. 12. (1) Спортните клубове са сдружения с нестопанска цел или капиталови търговски дружества, които организират практикуването и развитието на физическата активност и спорта чрез индивидуални и групови спортни дейности.

(2) Спортните клубове са: 1. спортен клуб за развитието на един или на сходни спортове и спортен клуб за развитие на военно-приложни спортове, включени в списъка по чл. 8, т. 11; 2. многоспортов клуб за развитието на повече от един спорт, практикувани по един обединяващ принцип.

(3) Спортен клуб по ал. 2, т. 1 може да е член само на една спортна федерация, а спортен клуб по ал. 2, т. 2 – само на една многоспортова федерация.

(4) Преобразуването на спортен клуб не води до промяна на неговото класиране или на неговите отбори в първенства и състезания, както и до преминаването им от една група в друга.

Чл. 14. Спортният клуб трябва да отговаря на следните изисквания:

1. наименованието му да включва думата „клуб“ и думи, които указват извършването на спортна дейност;

2. предметът му на дейност да включва физическа активност, спорт или съответен обединяващ принцип по чл. 13, ал. 1;

  1. да има сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт, а ако е многоспортов клуб – най-малко по един вид спорт, в който са регламентирани правата и задълженията им;
  2. . да членуват само физически лица, когато е сдружение с нестопанска цел, с изключение на спортните клубове по чл. 43, ал. 1, т. 2, на които може да е учредител висше училище

Чл. 15. (1) Спортен клуб може да е член на лицензирана спортна федерация, ако отговаря на изискванията по чл. 14 и: 1. не е член на друга спортна федерация, съответно многоспортова федерация, освен в случаите, в които законът изрично допуска да членува в повече от една спортна федерация; 2. членовете на управителния му орган не са свързани лица, и 3. членовете на управителния му орган и свързани с тях лица не са членове на управителен орган на друг спортен клуб, който е член на същата спортна федерация.

(2) За приемане за член на спортна федерация спортният клуб трябва да представи: 1. декларация по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 8 за съответствието му с изискванията на ал. 1; 2. списък по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 9 и доказателства за образованието, професионалната правоспособност, квалификация и опит на лицата, които извършват обучението, тренировъчната и състезателната дейност в клуба, както и договорите с тези лица; 3. списък по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 14 на спортните обекти на клуба с приложени документи за собственост, договори за ползване или наем или предварителни договори за сключване на окончателен договор

Спортни федерации Чл. 18. (1) Спортните федерации са сдружения с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, които са получили спортен лиценз за един или сходни видове спорт, включително за военно-приложни спортове, или спортен лиценз за развитие на повече от един спорт по един обединяващ принцип. В спортните федерации може да членуват само спортни клубове. (2) Спортните федерации са: 1. федерация по един или сходни видове спорт, включително спортна федерация по военноприложни спортове, включени в списъка по чл. 8, т. 11; 2. многоспортова федерация за развитие на повече от един спорт по един обединяващ принцип. (3) Спортната федерация представлява своите членове пред държавните органи и международните спортни организации.

(4) Спортните федерации може да се сдружават за взаимно подпомагане и развитие на съвместна дейност в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

Чл. 19. (1) Спортен лиценз се издава само на една: 1. спортна федерация по чл. 18, ал. 2, т. 1; 2. многоспортова федерация по чл. 18, ал. 2, т. 2.

(2) Спортният лиценз е безсрочен.

Чл. 20. На спортна федерация може да се издаде спортен лиценз, ако отговаря на следните изисквания: 1. вписана е в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; 2. не е обявена в несъстоятелност или не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация; 3. няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата или общината, както и просрочени задължения към Министерството на младежта и спорта, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; 4. в устава като основен предмет на дейност се съдържат дейности, свързани с физическа активност, физическо възпитание, вид или видове спорт; 5. има за членове не по-малко от 7 спортни клуба със седалище най-малко в три административни области в страната, които отговарят на изискванията по чл. 15; 6. има сключени договори или нейните членове имат сключени договори с треньорски кадри, отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 97, ал. 6; 7. има приета 4-годишна програма за развитие на съответния вид спорт, която е в съответствие с националната програма по чл. 7, т. 2; 8. има приети годишен спортен календар за провеждане на състезания и държавен спортен календар и правила за провеждането му; 9. разполага или нейни членове разполагат със спортни обекти на територията на страната за развитие на тренировъчната и състезателната дейност за вида спорт; 10. има приети правила за статута на спортистите аматьори и на професионалните спортисти за придобиването, прекратяването и отнемането на състезателни права на спортистите – само за федерациите по един или сходни видове спорт;  11. има приет от общото събрание бюджет за съответната календарна година; 12. има приети правила за осъществяване на спортната дейност, които са в съответствие с правилата на международната спортна организация, ако има такава.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor