|

Протокол №15 – заседание ТК на секция „Фидер“

ПРОТОКОЛ № 15

От заседание на Техническата комисия на секция фидер към БФРС

проведено на 05.12.2020 г. и на 23.02.2021 г.

 

Присъстват: Александър Дерменджиев, Владимир Барболов, Мариан Маринов, Георги Симеонов, Станислав Банков, Калин Учиндолски, Симеон Дановски, Радослав Вълчев, Васил Василев, Страхил Гергов ,Красимир Сабахов, Петър Лазаров, Цветомир Петров, Николай Кутинчев.

За да могат да вземат участие в гласуването  в условия на пандемия всички упълномощени лица участваха онлайн.

 

Заседанието се проведе в следният дневен ред:

  1. Избор или освобождавана на членове на ТК и или промяна на съществуващи такива.
  2. Определяне ДСК на секция Фидер за 2021
  3. Избор на Главен съдия и екип за ДП на секция „Фидер“ за 2021
  4. Проекто бюджет за 2021 година
  5. Други

 

По т.1 от дневния ред се взеха следните решения:

Промяна на състава спрямо представените пълномощни и прием на нови членове.

„ЗА“– 15;  „ПРОТИВ“- НЯМА; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМA

 

По т.2 от дневния ред се взеха следните решения:

Предложи се всеки път при избора на ДСК да се използва следната методика за избор на ДСК:

  1. Избор на брой състезания за текущата година
  2. Избор на водоеми, резервни водоеми и дати за ДСК, като всеки упълномощен представител има право да гласува само на едно предложение.

„ЗА“– 15;  „ПРОТИВ“- НЯМА; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМA

 

Избраха се следните водоеми за ДСК 2021 на секция Фидер

 

5-6 юни 2021 – Мандра Бургас

7-8 август 2021 – Гребен канал Пловдив

4-5 септември 2021- Гребен канал Пловдив

 

Резервни водоеми за Мандра – Ковачица, за Гребен канал Пловдив – Мандра

 

По т.3 от дневния ред се взеха следните решения:

Главен съдия за 2021 беше избран Христо Йорданов, като поема цялото организиране на всеки един кръг от държавното първенство с бюджет от 1150 лева при минимум 1 главен съдия и 3-ма помощник съдии.

„ЗА“– 15;  „ПРОТИВ“- НЯМА; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМA

 

По т.4 от дневния ред се взеха следните решения:

            За календарната 2021 година таксата на отбор за кръг е 175 лева.

„ЗА“– 15;  „ПРОТИВ“- НЯМА; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМA

 

По т.5 от дневния ред се взеха следните решения:

  1. Предложено беше при повторна отмяна на световните първенства от ФИПС, националният отбор да се излъчи както е описано в правилника (от победителите в предходната година).

„ЗА“– 14;  „ПРОТИВ“- НЯМА; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1

 

 

  1. Създаване на Комисия за прецезиране на правилника (пояснения и разяснения)

 

„ЗА“– 15;  „ПРОТИВ“- НЯМА; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМA

 

Протоколчик – Александър Дерменджиев

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor