|

ПРОТОКОЛ № 01 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС на БФРС – 14.02.19 г.

                ПРОТОКОЛ № 01 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС на БФРС – 14.02.19 г.

 

В гр.Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет, при следния дневен ред:

 

Присъствали: Г.Михайлов, В.Симов, А.Дерменджиев,  Б.Бояджиев,  Дончо Петров, Ст.Стоянов, Георги Гетов, Божидар Тодоров и Йордан Софков.

Отсъствали:  Петър Лазаров и Ангел Стаменов – служебни ангажименти.

На заседанието при неговото откриване присъстваха г-н Петър Тодоров от Фишмастер поканен от г-н Божидар Тодоров, който желаеше да вземе отношение по отчета на г-н И. Христов и  г-н Тодор Костадинов, същият бе поканен от г-н Георги Гетов, като потенциален председател на секцията по риболов на пъстърва.

 1. Отчет за 16 СП по подледен риболов;
 2. Отчет на г-н Ивайло Христов за организацията и разходите за 16 СП по подледен риболов за съдии и сектори;
 3. Председателите на секции да докладват дати и място за ДСК и решенията на Техническите им комисии ;
 4. Избор на дата и място за Отчетното събрание на БФРС;
 5. Обсъждане на продажбата на движимото имущество на БФРС.
 6. Информация за участие на членовете на УС в заседанията му;
 7. Промени във вътрешните правила за работата на членовете на УС;
 8. Предложение за създаване на секция „Муха” към федерацията;
 9. Приемане на нови членове.

 

Заседанието се откри от предесдателя на Управителния съвет г-н Георги Михайлов, който предложи към дневния ред да бъдат добавени следните точки:

 

Г.Михайлов предложи преди да чуем отчета по т.1 да дадем думата на г-н Ивайло Христов да прочете своя отчет за подготовката на трасето и организацията по съдийството.

Предложението бе прието с пълно мнозинство.

По т.2 от дневния ред, г-н Христов направи своето изложение и депозира писмен отчет за приходите и разходите.

 

По т.1 от дневния ред г-н Михайлов представи изчерпателен отчет за организацията, провеждането и финансовите приходи и разходи за провеждането на 16 СП първенство по подледен риболов.

Г-н Софков взе отношение по провеждането на първенството, като отбеляза, че благодарение на Г.Михайлов, Дончо Петров, Валентин Симов и Христо Йорданов се проведе първенството.

По т.3 от дневния ред бяха дакладвани датите на пъстървовите дисциплини от г-н Георги Гетов и на плувката от г-н Стоян Стоянов. Подледния риболов работи вече по утвърден график от техническата си комисия, а шаранът и фидера ще бъдат готови до края на седмицата.

При тези обстоятелства Управителния съвет реши:

Утвърждава предложените дати за пъстърва, плувка – решение на ТК от 20.10.18 г.,  и подледен риболов, като приема решението на ТК и дава срок до 2 март на техническите комисии на фидера и шарана да изготвят датите и местата за провеждане на кръговете.

ЗА – 9 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА ПРОТИВ – НЯМА

Решението се приема

По т.4 от дневния ред,

След направените дебати Управителния съвет реши:

Общото отчетно събрание на БФРС ще се проведе на 23 март от 10.00 часа в х-л „Севастократор” с.Арбанаси при следния днвен ред:

 1. Обсъждане и приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на БФРС за 2018 година;
 2. Обсъждане и приемане на финансовия отчет за 2018 г.;
 3. Приемане на отчета за подготовката и провеждането на 16 – СП по подледен риборов;
 4. Обсъждане и приемане на проекто бюджета за 2019 година;
 5. Определяне на размера на членския внос за 2020 година;
 6. Приемане на нови членове.

 

ЗА – 9 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА ПРОТИВ – НЯМА

Решението се приема

 

По т.5 от дневния ред – Управителния съвет реши:

След направените дебати, септември месец, след СП на пъстървата да се продаде Фиат Улисия и да се вземе по-голям пътнически бус 8-10 местен, който да върши работа. А Фиат Дукато си остава за ползване от националните отбори.

 

По т.6 от дневния ред – г-н Симов представи информация за участието на членовете на Управителния съвет в заседания, както следва:

Заседания на УС:

12.06.18 г.

19.06.18 г.

19.07.18 г.

06.08.18 г.

28.08.18 г.

28.11.18 г.

02.10.18 г. – съвместно с национали от подледен риболов

Регистрирани откъствия:

Йордан Софков – 5 по болест

Божидар Тодоров – 3

Георги Гетов – 2

Ал.Дерменджиев – 1

Петър Лазаров – 1

Борис Бояджиев – 1

Информацията се приема за сведение

 

По т.7 от дневния ред – Г.Михайлов имам предвид за УС да се изготви отделно перо в бюджета, да се увеличи отговорността на членовете, като всеки член на УС отговаря за определени неща. Участието на членовете да бъде заплатено /транспорта/. Дебатиран беши и проблемат за облеклото на членовете и председателите на клубове.

По т.8 от дневния ред – г-н Георги Михайлов докладва за проведените разговори с представители на мухарите.

Управителния съвет реши да се създаде секция „МУХА” при наличието на най-малко пет отбора.

ЗА – 9 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА ПРОТИВ – НЯМА

Решението се приема

По т.9 от дневния ред УС реши:

Приема новите клубове – – „МИТЕРСОН ФИШИНГ”, РК ФИШБГ„ и „Фишинг Тъурнъментс”

Който е за приемането моля да гласува,

ЗА – 9 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА ПРОТИВ – НЯМА

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Протоколчик:

Валентин Симов

 

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor