|

Предложенията на БФРС за предстоящите изменения в ЗРА

Уважаеми колеги, както вероятно знаете, предстои да бъдат приети промени в Закона за рибарство и аквакултури (ЗРА). БФРС, като участник в работната група, предложи изменения, с които може да се запознаете по-долу.

Предложения БФРС за изменение и допълнение на предложения ЗИД на ЗРА

 1. В чл.2, ал.1 след думите „Рибностопанските обекти” се добавя думите „и рибния ресурс в тях”. Ал. Придобива следния текст:

„ (1) Рибностопанските обекти и рибния ресурс в тях са собственост на държавата и общините, на юридически и физически лица”

Мотиви: Така става ясно чия собственост е ресурса.

 1. В чл.8 , ал 2 след думите организациите по чл. 10 и 10в  се добавя запетая и текста „организациите по чл.11, ал.1 и след думите аквакултури думите „и любителския и спортния риболов.” Ал.2 придобива следния вид:

„ал.2  Министърът на земеделието, храните и горите определя със заповед състава на КСР, в който се включват представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, научни организации в областта на рибарството и аквакултурите, организациите по чл. 10 и 10в, организациите по чл.11, ал.1 и други организации в сектора на рибарството, аквакултурите и любителския и спортния риболов.”.

 1. В чл.11, ал.1 След думите „ Лицата, упражняващи.” Се добавя думата „спортен и”. Текста на ал.1 и ал.2 придобиват следния вид:

„ал.1 Лицата, упражняващи спортен и любителски риболов, могат да се сдружават на основание на общността на техните интереси в национални  риболовни и спортни риболовни федерации и сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.”

„ал.2. Сдруженията по ал.1 могат да се сдружават на доброволен принцип в регионални сдружения и национално сдружение и в национална лицензирана федерация по спортен риболов регистрирани при условията и реда на ЗЮЛНЦ.”

Мотиви: това ще даде възможност федерации и рибоопазващи организации да участват пряко в стопанисването на водни обекти.

 1. В чл.13 да отпаднат думите „или общинска”. Текста да придобие следния вид:

„чл.13 При извършване на риболов във водните обекти – държавна собственост, лицето, което притежава валиден билет за любителски риболов или е придобило право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година става собственик на рибите и другите водни организми:”

Мотиви: Общинските съвети работят по ЗМСМА и Закон за общинската собственост и не е редно с този закон да се вменяват задължение. Те могат с решение да определят правила за извършване на любителския риболов и там не би трябвало да има билет, освен ако се възприеме тезата, че рибния ресурс е национално богатство и е собственост на държавата.

 1. В чл.15 а задрасканият текст да остане.
 2. Мотиви: Могат да се посочат примери в редица Европейски държави, като Хърватия, Словения, Австрия и други.
 3. В чл.15 а, ал., т.3 да отпадне.

Мотиви: Няма как едни да поддържат рибния ресурс, да зарибяват и охраняват, а други да ползват това. Няма корелация с чл.11, ал.2.

 1. В чл.22, ал.1 ? Трябва ли билетът да е задължителен за платените водоеми
 2. В чл.24, ал.3, т.3 цифрата „пет” да се замени с цифрата „2.5”.

Точка три да придобие следния вид:

„т.3  След еднодневен риболовен излет запазват до 2.5 кг от всички останали видове риба и други водни организми с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. „

Мотиви” с еднодневен излет при средна цена на 6 /шест/ лева за килограм риба при така заложените пет килограма се изплаща билета за любителски риболов, а през останалите излети се унищожава рибния ресурс.

 1. В чл.24, ал.3, т.6 цифрата „10” да се замени с цифрата „5”.

Точка шест да придобие следния вид:

„т.6. При риболовен излет с продължителност повече от 1 ден запазват за себе си до 4 кг пъстървови риби и до 5 кг за всички останали видове риби и други водни организми, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло.”

Мотиви: така разписан текста не става ясно колко е продължителността на излета, за пъстървовите риби е ясен, но за останалите няма яснота.

В чл.24 а, се създава нова алинея 4:

„ал.4 Контролът при провеждането на спортни състезания по ал.3 се осъществява от ИАРА.”

 1. В чл.32 в ал.3 да отпадне текста„ 20 до” и ал.3 да придобие следния вид:

„ал.3 Забраната по ал. 1 в обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 се въвежда ежегодно за срок от 45 дни със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по предложение на изпълнителния директор на ИАРА.

В чл.32 в ал.3 да отпадне текста „с надморската височина и” и ал.5 да придобие следния вид:

„ал.5 Министърът на земеделието, храните и горите съгласувано с министъра на околната среда и водите, по предложение на изпълнителния директор на ИАРА, променя със заповед началната дата, крайната дата или увеличава сроковете на забраната по ал. 1 – 3 за определени водни обекти съобразно  климатичните особености на региона.”

Мотиви: по този начин ще се избегне бракониерството при определени видове риба.

 1. В чл. 54, ал.1 след думите оправомащените за това служители се добавят думите” рибоопазващите дружества”

В ал.2 се добавя нова точка 1.

„т.1 Рибоопазващите дружества проверяват билетите за любителски риболов и спазването на чл.24 от този закон”

13.В чл.54а, ал.2 след думите „риболовни надзиратели” се добавят думите „ и доброволни сътрудници”, във второто изречение се добавя същия текст. Ал.2 придобива следния вид:

„ал.2  Контролът по ал. 1 се упражнява от риболовни надзиратели и доброволни сътрудници. Изпълнителният директор на ИАРА ежегодно определя списък на риболовните надзиратели и доброволните сътрудници по предложение на съответните сдружения, както и районите им на действие.

Мотиви: Създава се възможност за по-голям контрол и борба с бракониерство и опазването на рибния ресурс. Създава се корелация с чл.11, ал.2 и чл.67.

 

 1. В чл.54а, ал.2 да се добавят и доброволни сътрудници.

Създава се нова точка 1.

„т.1. създават се рибоопазващи дружества, които работят под контрола на ИАРА.”

Нова т.2.

„т.2. рибоопазващите дружества упражняват правата по ал.2 на чл.54а, чрез риболовни надзиратели.”

Нова т.3.

„т.3. Финансирането на риболовните надзиратели се осъществява чрез отчисления от риболовните билети по реда на чл.53, ал.1, т. От таксите за издаване на билети за любетелски риболов.”

Нова т.4.

„т.4. Размера на отчисленията се определя от министъра на земеделието храните и горите с наредба съгласно определената такса по тарифата на чл.17а, ал.4.”

 1. В Приложение № 1 Да се уеднаквят сроковете за забрана.

Мотиви: така ще се позволи на естественото размножаване, без да се безпокоят отделните видове риба. Ще допринесе за по-голяма възможност за увеличаване на биоразнообразието във водните обекти предназначени за любителски риболов и не на последно място ще се създадат условия за борба с бракониерите.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor