|

Правилник за улов на шаран 2012г

-1- Официално републиканско първенство трябва да бъде организирано от БФРС. Федерацията организатор ще бъде официално отговорна за даденото състезание от РП.

-2 – Ще бъдат допускани само състезатели, които са членове на  БФРС   с напълно платена годишна такса /членски внос/ до 15 декември от предходната година . Те трябва да бъдат номинирани от клубовете, на които са членове. Риболовците, формиращи отборите на клубове , трябва да бъдат картотекирани към БФРС.

-3 – Всеки клуб, който е член на БФРС ще има право да представи само един отбор, съставен от 2ма състезатели (ловенето на шаран ще се извършва от двойки). На никой състезател няма да бъде разрешено индивидуално участие. Всеки клуб ще има право на 2ма резервни състезатели. Ако бъде извършена замяна, тя трябва да е категорична. Състезателите ще бъдат заменени под наблюдението на съдиите. Резервните състезатели могат да влязат в ринга с техните рибарски принадлежности, но без стръв и дънна захранка.

– 4 – Състезанията трябва да бъдат организирани на реки, язовири и канали или в подходящи водни басейни като езера и др. Трябва да има възможност за риболов по цялата протежение на мястото. Доколкото е възможно, дълбочината трябва да бъде уеднаквена  в цялата област и трябва да бъде най-малко 1 м. Ако мястото представлява река с течения, то трябва да не бъде по-малко от 100м., ако състезателите са наредени в линия само на единия бряг. За всички останали водни басейни (без течения) минималната  широчина на мястото трябва да бъде 100м., ако състезателите са подредени в линия само на единия бряг и 300м., ако състезателите са подредени в линия на двата бряга.  Гъстотата на шараните трябва да бъде над 1,5 и 3 и5 кг.

– 5 – Избраният терен трябва да се характеризира с аналогични условия за риболов за всички състезатели. Освен това теренът трябва да позволява нареждането на всички участници без прекъсвания от електрически стълбове, мостове и пр., с изключение на разстоянието между секторите, което трябва да бъде най-малко 30-70 м. Теренът по никакъв начин не трябва да представлява опасност за състезателите или за зрителите. Определени структури със санитарно оборудване за първа помощ трябва да бъдат разположени в близост до риболовния терен. Организаторите по възможност трябва да предоставят на състезателите тоалетни, може и подвижни, снабдени с течаща вода, кранчета, душове и умивалници.

При избора на местата за предпочитане е да се даде приоритет на езера, които могат да поберат 30 отбора

Републиканските първенства по улов на шаран ще се провеждат  по спортен календар утвърден от УС наБФРС за всеки сезон.

– 6 – По време на състезанията разстоянието между риболовните зони на всяка двойка  (т.е. разстояниeтo между външната част на една зона и външната част на друга зона) трябва да обхваща минимум 30м и максимум 100м.  Позицията за риболов на всяка двойка трябва да представлява ринг с размери 8 х 8м, който може да бъде изцяло използван за разполагане на палатки и чадъри в дискретни цветове (тъмно зелено, каки или камуфлаж). Риболовната зона ще бъде определена от ориентири, поставени на интервал от 20м, здраво закрепени за брега и по границата на обезопасителната алея. Освен това е необходимо да бъде направен коридор D, който ще служи като коридор за организаторите, членовете на журито, резервните състезатели, журналистите и делегатите на всички участващи нации. Достъпът до тази алея ще бъде забранен за публиката и зрителите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А – Достъпът е разрешен за двама състезатели, техните отборни треньори (по един в даден момент) и членове от съдиите.

B – Достъпът е разрешен за членове на съдиите, за резервни състезатели, разпоредители, капитани на отборите, към която принадлежат състезателите, и пресата, със съгласието на двамата състезатели.

C и D – Достъпът е разрешен за организаторите, членове от съдиите, резервни състезатели, пресата и делегати на нациите, но е забранен за публиката и за зрителите.

Капитаните могат да влизат в сектора на състезателите от техния отбор като трябва да носят видим нагръбен номер за идентификация, ясно показващ съответния статус.

Заявка за участие от всеки отбор трябва да се подава до председателя на секция „Улов шаран” към БФРС 7 календарни дни преди провеждане на І кръг.

 

СРЕЩА НА КАПИТАНИТЕ

Се провежда 2 часа преди започване на състезанието

1.  Проверка  на присъстващите отбори;

2 . Събиране на таксата за текущите разходи

3. Ред на теглене.

4. Ще бъде теглен жребий в  кой бокс  е двойката  състезатели.

По време на тези срещи нито една точка от Официалния правилник не може да бъде изменена.

 

ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ

– 8 – Тегленето на жребий трябва да бъде извършено най-малко 120 минути преди началото на състезанието, под контрола на организаторите и в присъствието на отборните капитани

Тегленето на жребия ще се извърши ръчно като всеки капитан си изтегли номера на отбора

– 9 – В язовири, канали и водоеми риболовна позиция 1 трябва винаги да бъде разположена отляво надясно  , като се застане с лице към езерото, и маркирането ще започва отляво надясно.

– 10 – Състезателите на всеки клуб ще получат нагръбен номер за всеки състезател представляващ двойките + резервата и капитана.

ОБЩИ ПРАВИЛА

 – 11- Всяка двойка ще има 120 минути да подготви  материалите си. В момента, в който пристигнат на терена, риболовците трябва да сложат нагръбните си номера и да сложат екипировката си на предвидения за тях ринг, без да влизат в него (тези правила важат и за тези, които помагат на риболовците да транспортират екипировката). Забранена е подготовката на материалите преди даване на официален сигнал за начало, с който се разрешава на състезателите да влязат в боксовете си. Състезателите не могат да получават помощ по време на последващите подготвителни операции. Стръвта и материалите могат да бъдат подавани на състезателите само докато  бъде даден сигнал, разрешаващ риболовното захранване. След този сигнал ще бъде възможно да състезателите да бъдат снабдявани със стръв, дънна захранка, екипировка или рибарски принадлежности само веднъж по време на състезанието чрез посредничеството на отборния капитан. Това ще се извърши по време на рунда, едновременно за представителите на всички клубове. Денят, часът и продължителността на снабдяването с провизии ще бъде определен  на срещата на  капитаните.

Състезателите могат да стигнат до мястото с личните си транспортни средства.

–          12 – Трябва да има един главен съдия и двама помощници за целия сектор, които да са запознати с правилата на състезанието. Теглото на улова на двойка  ще се проверява  на всеки 2  до 6 часа  от  дежурния съдия в зоната на ринга през светлата част на денонощието. Зачита се улова на рибата след претегляне и заверка с подпис от състезателя на съседния сектор.

Съдиите трябва:

А) да контролират живарниците за шараните и  количеството захранка, която не трябва да надвишава 200 кг на двойка.

Б) да контролира риболовното поведение на двойката, за която отговаря.

В) да проверява и отбелязва всяка хваната риба и теглото й.

Г) след края на състезанието да пази улова на двойката и да забрани достъпа до риболовните позиции на лица без съответното разрешение, докато екипът по претегляне на улова пристигне.

– 13 – За действителни ще бъдат обявени само шарани (огледален, обикновен, гол) и амури (бели или оцветени в сребристо). За да бъде обявена за действителна, рибата трябва да тежи най-малко 1500гр. Тези правила трябва да бъдат включени в програмата и да бъдат повторени на срещата на  капитаните. Рибата трябва да се съхранява само жива в карп сак за шарани (по една риба ). По време на състезанието карп сака трябва да бъде потопен по цялата си дължина, без да има в тях тежест, баласт или други предмети. Не се разрешават никакви други системи за съхраняване на улова. Състезателите трябва да са екипирани с достатъчно количество карп сакове. Всеки състезател, който поради явна небрежност представи осакатена или повредена риба, ще бъде санкциониран – уловената риба не се зачита.  В случай, че има недостиг на карп сакове,  сдъстезателят трябва да помоли някой от съдиите да претегли част от рибата, за да се освободят. Всеки отбор трябва да има задължително минимум 10 карп сака.

– 14 – Използването на стръв и дънна захранка от животински  произход, живи или мъртви риби, рибен хайвер и продукти с метален произход е абсолютно забранено.

Разрешени са само следните материали: царевично брашно, семена, протеинови топчета и пелети. Наред с естествените видове стръв могат да се използват изкуствени имитации на пелети, протеинови топчета и зърнени култури

Приготвените с горните продукти смеси не трябва да образуват топка с размер, по-голям от40 мм.

Бентонити и тежест на стръвта, на които е сложено покривно царевично брашно, са забранени.

В края на състезанието остатъци от дънна захранка  не трябва да бъдат хвърляни във водата.

– 15 – Състезанието ще се проведе по сектори, в един етап с продължителност 72 часа. В случай на принудително прекъсване (напр. поради буря), етапът ще се счита за валиден, при условие че е продължил най-малко 48 часа.

В случай на прекъсване поради буря преди края на 48те часа на състезанието, състезанието може да бъде подновено, но периодът на прекъсване не трябва да бъде добавен към първоначалните 72 часа. Ако прекъсването настъпи, след като са изминали 48 часа от състезанието, състезанието няма да бъде подновено и постигнатите до този момент резултати ще се считат за валидни.

Всеки състезател е длъжен да спазва всички изредени правила по време на състезанието

– 16 – Дължината на пръчките не трябва да надхвърля4 метра.

– 17 – Риболовът трябва да се извършва в границите на състезателния бокс, определен за всяка двойка. Забранява се слагането на стръв на въдицата извън състезателния бокс.

По време на риболова всички монтирани линии трябва да бъдат хвърляни от риболовния бокс само с използването на риболовните пръчки и по никакъв друг начин.

Ще бъде разрешена само единична кука за всяка риболовна линия; монтирането на косъм е задължително.

Ще бъдат разрешени само традиционни риболовни методи с тежест от минимум 50гр. В случай на скъсване на използвания монтаж  рибата трябва да се освободи безпрепятствено от тежестта . В същото време монтажът трябва да има анти-шок система, за да се избегне скъсване, когато се хвърля.

Риболовът с употреба на ПЛУВКИ е забранен.

Риболовът с употреба на земна стръв и въдици от следните типове: swing feeder (от англ. люлеещ се фийдър – дънна въдица с монтирана хранилка), swing tip (от англ. – люлеещ се връх), quiver tip (треперещ връх) и resorts baits е забранен.

Поставянето на задни тежести е  разрешено, но по всяко време съдията ще може да изискват тяхното изтегляне, за да проверят риболовните линии.

По време на хвърлянето на въдиците тежестта не трябва да извършва никакви странични движения в бокса. Движенията на тежестта трябва задължително да бъдат в посоки на бокса напред.

Забранено е използването на дистанционно управляеми модели и  сканиращи устройства.

Използването на електронни, акустични и визуални устройства, сигнализиращи кълването, е позволено.

Границите на риболовното пространство може да се обозначат посредством 2 обозначаващи маркери, които може да са и светещи. Тези ограничителни средства ще бъдат инсталирани вътре в риболовното пространство нанасят се с риболовни пръти. Обозначителните средства могат да останат по време на състезанието, но трябва да бъдат премахнати, когато състезанието свърши.

Живарниците и влажните специални подложки за съхранение на шараните са задължителни за съхранение на рибата. Техните размери и количество трябва да гарантират безопасността на рибата до претегляне и одобрени от главния съдия.

Живарниците и влажните специални подложки за съхранение на шараните трябва да бъдат напоени с вода преди поставянето на рибата в тях.

В случай на едновременно улавяне на две риби – за тяхното вадене и кепчосване сега е разрешено да се влиза във водата и на двамата участници едновременно макар и не повече до коляно. Ако дълбочината на водоема не позволява рибата да се държи в карп сака, заради малката дълбочина, то АП комисия може да разреши на състезателите да влязат на по-голяма дълбочина, позволяваща да се кепчоса рибата и да се съхрани в карп сака жива.След претеглянето рибата, която е жива и е в оптимално състояние, трябва внимателно да се върне обратно във водата.

Средствата за предпазване от климатичните условия на състезателите трябва задължително да бъдат поставени вътре в зоната на бокса.

Забранено е осветяването на водата с фенери и лампи, но е позволено да се използват осветителни пособия вътре в палатките. Слабо осветяване с фронтален фенер ще бъде позволено само при вадене и поставяне на рибата в карп сака.

Позволено е влизането във водата с ботуши за риболов (с височина само до коленете), но само за поставянето на рибата в мрежата или за разполагане на мрежата на подходящо за момента място.

В края на състезанието боксовете трябва да бъдат оставени в изрядна чистота.

Забранени са всички устройства, работещи с изтласкваща сила, използващи сгъстен въздух, газ или електричество.

Забранява се обикалянето на коли през нощта, освен за колите на съдиите.

През нощта само капитана може  да влизат в боксовете на  своите състезатели

Рибата се признава за уловена, дори ако е закачена извън устата.

Умишленото неправомерно хващане на риба /косене/ е абсолютно забранено.

Под тентата са забранени каквито и да е пламъци / палене на огън /.

-18 – Състезателите могат да държат и да сглобят колкото желаят риболовни пръчки, но в дадени момент могат да ловят риба с максимално 4 пръчки на двойка. Допълнителните пръчки трябва да се държат вертикално извън въдичарската стойка.

Състезателните въдици могат да бъдат поставяни и на две стойки с по две пръчки или четири пръчки на една стойка

– 19 – Състезателите нямат право да получават външна помощ; само капитана е упълномощен да има достъп до риболовния бокс на състезателите от неговия отбор, и то само за да даде устен съвет. На капитаните е забранено да извършват манипулации с риболовните принадлежности в бокса.

– 20 – Състезателите могат да използват бокса, предвиден за тях, както предпочитат.

Вътре в отделеното за тях пространство риболовците трябва да се движат внимателно и безшумно. Всички действия във връзка с риболова трябва да се извършват в рамките на бокса (хвърляне, възстановяване, поставяне на стрьв).

През нощта е забранено използването на светкавици или други осветителни системи.

– 21 – Първи сигнал е влизане в риболовната зона и състезателите може да започнат да подготвят оборудаването си, да измерват дълбочината, да изпробват въдицата си, да подготвят дънната си захранка (освен при ограниченията, споменати в член 14). Те имат 120 минути на тяхно разположение, за да извършат тези подготвителни операции.

При втория сигнал състезателите могат да започнат захранването  и риболова.

Позволени са само ръчно захранване – с лопата, разтворими торбички, РVА торба, чорап, риболовни ракети – кобра с размер не по-голям от 50мм на вътрешния диаметър и дължина 300мм, хвърляни чрез въдица. От 20:00 вечерта до 8 сутринта е забранено използването на катапулти, прашки и риболовни ракети. Разрешени са само стикове тип кобра за хвръляне на протеинови топчета и захранки топки до 40мм, като се използват едната или двете ръце.

По всяко друго време захранването е позволено с всички видове стръв и системи според правилата на състезанието.

Третият сигнал предупреждава състезателите, че остават само 15 минути до края на състезанието.

Четвъртият сигнал бележи края на състезанието.

Позволени са още 15 минути за изваждане на рибата от водата , хваната преди 4ия сигнал.

В този случай 5ят сигнал ще бъде даден 15 минути след 4ия сигнал. След 5ия сигнал никоя риба няма да се брои, освен ако е напълно извън водата.

Акустичните сигнали за различните фази на състезанието трябва да бъдат кратки, във всички случай се взима предвид началото на сигнала.

– 22 – По време на състезанието съдиите, трябва да стоят зад риболовеца, от лявата или от дясната му страна, по такъв начин, че да не му пречат, но да могат все пак да контролират рибата, хваната от риболовеца. Карп саковете за шараните трябва да бъдат поставени така, че съдиите да могат да ги виждат. Рибата трябва да бъде поставена и да се запази жива в мрежите, докато пристигне екипът по претеглянето.

 

 ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕТЕГЛЯНЕТО

– 23 – Операциите по претеглянето ще се извършват от един екип, съставен от 2 члена /представител на съседен бокс + съдия/ всеки Всички процедури по претеглянето трябва да се провеждат възможно най-скоро, поне на всеки два часа. Измерването ще се прави с теглилки, които притежават сертификат за съответствие. Теглилките ще бъдат закачени на трикрако столче, поставено на земята в официалния коридор. Теглилките в сектора трябва да бъдат идентични по модел, марка и с градуирана скала с индикации на всеки 50 гр.

– 24 – Показанията за теглото трябва да се виждат едновременно от съдията и състезателите от двойката, за която те отговарят.

Като се изключат съдиите, поверените им състезатели и техните отборни капитани, никой друг, с изключение на членовете на съдиите, няма право да се намесва устно или по какъвто и да било друг начин, за да  предявява претенции относно претеглянето.

Ще има един човек, отговорен за претеглянето /съдията и свидетел от съседния сектор/.

Друг човек ще бъде отговорен за записването на теглото в официалния документ.

В бокса ще има осигурени по две комплекта теглилки. Мрежата за мерене на шарани, предоставена от организаторите, ще бъде задължителна за претеглянето на всяка риба. Тя следва да бъде намокрена и измервана преди всяко теглене. Мрежите за съхраняване на шараните трябва да са от специален вид, подходящ за тежестта на шарани, направени от мек синтетичен материал, който е непромокаем и  ажурен. Мрежите трябва да са идентични и за всички боксове /карп сакове/.

Тегленето трябва да става в грамове.

– 25 – Докато екипът по претеглянето пристигне на риболовните позиции, състезателите трябва да оставят живарниците с шараните във водата. От единият член от двойката рибата ще бъде извадена, сложена в мрежите за претегляне, сложена на  влажнaта специална подложка, подходяща за тази цел. След претеглянето рибата трябва задължително да бъде върната във водата. Тази операция трябва да бъде извършена с изключително внимание.

– 26 – Двойката трябва да присъства на всички гореописани операции, за да контролира претеглянето и да подпише протокола по претеглянето, в който се записва теглото на улова. Няма да се приемат никакви възражения относно теглото след завършването на процедурата по претегляне, връщането на рибата във водата и подписването на протокола.

 

СЪДИИСТВОТО /ЖУРИ АПЕЛ/

На техническата среща преди състезанието ще се предложи жури -апел , което трябва да разгледа всички възражения и  санкции съгласно правилата. Жури-апелът се състои от главния съдия и четирима представители от състезателите по избор

-27- Възражения, засягащи класирането трябва да бъдат направени в рамките на 30 минути след края на състезанието придружени с такса от 50 лв  която се внася в сметката на БФРС. В случай, че е уважена жалбата. Решението на жури апела може да се обжалва пред жури апел в срок от 5 дни

28– Нарушенията и предупрежденията трябва да бъдат съобщавани и на главния съдия като двойката, на която ще бъде наложена санкцията трябва да бъде уведомена незабавно.

 

– 29 – Всички решения на съдиите могат да бъдат обжалвани пред апелативната комисия на БФРС.

 

СПИСЪК НА САНКЦИИТЕ

– 30 – Санкциите са както следва:

  1. Санкциите са следните:

А) Предупреждение за нарушение по членове 11, 18,19 , 21, 22 и 25 жълт картон.

Б) Дисквалификация при нарушение по членове 13, 14, 17 и 35 и след второ предупреждение за нарушение по членовете 11, 18, 19, 21, 22 и 25 – дисквалификация.

В) Ако дадена двойка бъде дисквалифицирана, ще й бъдат присъдени брой точки, равни на броя на участващите страни +1. Ако дадена двойка бъде дисквалифицирана, двойките, които следват след нея в класирането, ще запазят местата си (пример: ако двойка Х, която е класирана на 8мо място, бъде дисквалифицирана, двойките след нея ще запазят местата си и ще отбележат 9 точки, 10 точки и т.н.).

Г) Ако дадена двойка получи предупреждение, това остава записано в досието й за период от 3 години. В случай на ново нарушение то ще бъде счетено за рецидив и ЖУРИТО ще вземе решение предвид новото нарушение и въпросния списък на санкциите.

– 31 – Членовете на жури –апела към комисията на БФРСс.в.  имат достъп до мястото на състезанието и могат да отбелязват всяко нарушение на правилата.

Oтбор, който не участва в един от кръговете, получава максимално двойно наказателни точки за класирането си + една за съответния кръг.

Отбор, не подал заявка за участие в РПървенство в срок, не се допуска в състезанието.

– 32- КЛАСИРАНЕ

  1- ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ

А) Класиране по тегло (1 точка на грам). В случай на равни тегла в един сектор, въпросните двойки ще сумират брой наказателни точни, равни на осреднената позиция, която би трябвало да заемат (пример 1: две двойки, всяка от които заема 5-то място, получават сумарно наказателните точки (5+6):2=5.5 точки за всяка от тях ; пример 2: три двойки, които заемат и трите 8-мо място, получават сумарно наказателните точки (8+9+10):3=9 наказателни точки за всяка от тях).

Б) Двойки, които не са уловили никаква риба, получават брой точки, равни на осреднените незаети места  (пример 1: при двадесет и четири двойки, двадесет от които са класирани на първите 12 места с наказателни точки от 1 до 12, следващите ще отбележат (13+24):2=18.5 точки за всяка от тях; пример 2: при двадесет и девет двойки, 5 от които са класирани с общо наказателни точки от 1 до 5, и 24-те двойки, които не са хванали никаква риба, ще отбележат (6+29):2=17.5 наказателни точки; пример 3: двадесет и девет двойки, двадесет и шест от които се класират и 3 не са хванали никаква риба, ще отбележат (27+29):2=28 наказателни точки). Ако има само една двойка, която не е хванала никаква риба или някоя двойка отсъства, тя ще заеме последно място в сектора (пример: при двадесет и девет двойки, от които двадесет и осем са хванали риба, двойката, която не е хванала никаква риба, ще отбележи  29 наказателни точки).

 

 B – ОБЩО КЛАСИРАНЕ

А) Сумата на наказателните точки, получени във всеки сектор от двойките, които формират националния отбор. Отбор с най-малко наказателни точки ще се класира на 1-во място и т.н.

Б) Ако има равенство по точките на въпросните отбори, двойките с най-високото общо тегло на рибата ще спечелят.

В) Ако все още има равенство, ще се вземе под внимание най-високото тегло рибата, уловена от двойката, и т.н.

 

 

ТРЕНИРОВКИ

– 33 – Забранено е да се тренира на мястото през 10те дни, които предхождат състезанието.

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛИНИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

– 34- Категорично се забранява разполагането на състезатели на минималното разстояние от 50м от двете страни на електрически съоръжения (електрически линии, трансформатори, електрически стълбове и т.н.)

 

ПРАВИЛА В СЛУЧАЙ НА БУРЯ

– 35 –1. КОГАТО СЕ РАЗРАЗИ БУРЯ ПРЕДИ ИЛИ ПО ВРЕМЕ НА ПОДГОТОВКАТА

Нито един състезател няма право да доближава бокса си, нито да приготвя своя материал. Сигнал оповестява отлагането на влизането в риболовния зона или края на подготвителната фаза.

Ако атмосферните условия позволяват или в рамките на разписанието, етапът може да бъде проведен или може да бъде намален по време (във всеки случаи той трябва да продължи поне 48 часа).

Ако атмосферните условия не се подобрят или ако разписанието на програмата не го позволява, етапът просто ще бъде анулиран.

 

2. АКО СЕ РАЗРАЗИ БУРЯ ПО ВРЕМЕ НА ЕТАПА

Етапът се прекратява незабавно (от организаторите ще бъде даден специален сигнал) и всички риболовци трябва да се подслонят. Ако атмосферните условия позволят това, етапът ще продължи и сигнал ще информира състезателите, че те могат да се върнат на техните позиции. Втори сигнал, даден 5 минути след това, ще даде право на риболовците да започнат отново състезанието.

 

РЕКЛАМА ВЪРХУ НАГРЪБНИТЕ НОМЕРА

–  36  – Рекламите не са задължителни.

Размерът на рекламните символи на нагръбните номера не трябва да надвишава височината от6 cm. Този вид реклама ще бъде разрешен само на долната част на нагръбния номер, както отпред, така и на задната страна.

БФРС..

A 1

 

 

РЕКЛАМА

МОСТРА НА НАГРЪБЕН НОМЕР

 

 

 

 

 

 

ТАКСИ НА БФРС

– 37 – Целева вноска трябва да бъда направена за всеки кръг от всеки участващ отбор в РП. Сумата, която се събира, ще покрие разходите на секцията за състезанията от провежданото РП / аренда, съдийство и текущи разходи/. Всеки отбор внася такса участие за състезание не по-малко от 70 лв на кръг от РП.

Сумата, която остава след трите кръга, отива за финансиране на националния отбор, участващ в световното първентсво.

Отчет за изразходваните средства ще бъде представен на срещата на капитаните преди всяко състезание.

Отговорността за парите ще носи председателя на секция „Улов шаран” към БФРС и ще бъде публикуван в сайта на БФРС.

Таксата на FІРS CIPS  за участие в световно първенство на националния отбор ще   заплаща БФРС

–          38 – Награждаването на първите три отбора  ще получат официално купи за първо, второ и трето място за всеки кръг.

–          Последният кръг се извършва награждаване с купи + медали за републикански шампиони. Всички тези купи и медали ще бъдат предоставени от БФРС.

ЗЛАТЕН, СРЕБЪРЕН И БРОНЗОВ медал

ПРЕВОДИ

– 39 –Правилникът е преведен и актуализиран от правилника на ФИПС за провеждане на вътрешния шампионат на България.

 

Председател на техническа комисия               Председател  секция шаран към БФРС

Стоил Костов                                              Йордан Софков

1 Comment for “Правилник за улов на шаран 2012г”

  1. Актуализирайте правилника!

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor