|

Правилник за риболов на пъстърва с естествена стръв 2012

І. ОРГАНИЗАЦИЯ

1.Официални състезания от републиканско първенство се организират от Българска  феде-

рация  по риболовни спортове /БФРС/. БФРС носи отговорност за тяхното провеждане.

2.В състезанията се допускат до участие отбори, членуващи във БФРС, които са заплатили

задължителна годишна членска такса, определена от федерацията.

3.Републиканските състезания се провеждат по спортен календар изработен от БФРС.

4.Всеки отбор може да включва 4/5/ състезатели плюс един резервен, според решението

на БФРС. Състезателите се картотекират в БФРС до 10.05. на текущата година .Състезател

участвал през годината в един отбор няма право на участие в друг отбор през същата година.

5.Всеки риболовен  клуб или сдружение има право само на един отбор за участие в първенството.

6.В случай на нараняване или контузия по време на състезанието, първоначално избраният

участник може да бъде заменен по всяко време от резервният състезател .Той влиза в състезанието със собствени въдици и пособия. В крайното класиране се подрежда само резерв-

ния състезател. Замяната се одобрява от журито.

7.Състезанията се организират „САМО” в течащи води, като бързо течащи реки или потоци

/водоеми от рода на изкуствени езера се изключват/.

8.Доколкото е възможно ,избраният воден участък трябва да има аналогични условия за всички

състезатели. Да се избягват електропроводи и други опасности за състезатели и зрители .Мястото да позволява извършване на риболовни процедури без навлизане във водата.

В случай , че се налага нагазване, участъка се сигнализира с маркировъчна лента.

9.По време на състезание , секторите трябва да осигуряват минимум 25 метра за всеки състезател .Напр.: 12 състезатели Х 15 метра = 180 метра дължина на сектора. Всеки сектор

трябва да е надлежно обозначен с маркировъчни ленти за начало и край , както и с табели със

съответните букви „А”, „В”.. и т. н. Сектор „А” е най-долу по течението. Мястото за риболов трябва да е изцяло отделено от зрителите с въжета, ленти или огради най-малко на 10 метра

от водната повърхност. Ръководителите и капитаните на отборите могат да влизат в секторите

по време на състезание , като трябва да носят добре видими табели на гърба , указващи

техния статут. Техните имена се обявяват предварително.

Организаторите поставят в центъра на всеки сектор табло с имената и клубната принадлежност

на състезателите, както и актуализирано на всеки период количество улов .В сектора трябва да има определено място за резервните въдици, които състезателите ще ползват.

10. Състезанията се организират в четири манша от по 45 минути, 5 минути почивка между тях в два последователни дни. При неблагоприятни метеорологични условия, състезанието се прекъсва . При невъзможност да продължи и при не изтичане на половината от началото, състезанието се отлага. При изтичане на половината от началото се взимат резултатите до момента и се обявява класиране, което се счита за валидно.

11. Всеки клуб заявява в БФРС дисциплините, в които ще участва при заплащане на таксата за участие .

 

ІІ.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.ТЕХНИЧЕСКА КОФЕРЕНЦИЯ: Провежда се в деня преди започване на състезанието. На нея

присъстват ръководителите и капитаните на отборите .Дава се разяснение за особеностите на

2

трасето за състезание, формират се групите от състезатели , избира се състав на журито и др.

2.ЖРЕБИЙ: Тегленето на жребий за всеки отделен кръг се извършва най-малко 120 минути преди началото на състезанието, в присъствието на ръководителите на отборите или техни

представители, както и на главния съдия. Извършват се следните процедури:

–          Поименно повикване на участващите отбори.

–          По азбучен ред отборите изтеглят жребий , който да определи реда за теглене на жребий

за кръга .

–          Образуване на 4/5/ групи съставени от по един състезател от всеки отбор. За целта  всеки

капитан написва  името на всеки състезател на отделен лист и ги поставя в отделен контейнер.

–          Разпределяне на групите чрез жребий в съответните сектори.

3. Ръководителите на отборите получават състезателни табели с номера за всеки сектор с раз-

лични цветове, както и табели за ръководителите и капитаните , които могат да влизат в сек-

торите. Номера получават и резервните състезатели.

4. Състезателите да се представят в секторите най-малко 45 минути преди началото на състе-

занието. След поименно повикване се представят индивидуалните и секторни съдии на състезателите. След това те имат 30 минути за  извършване на подготвителни операции и

запознаване със сектора. Акустичен сигнал бележи края на 30-те минути. Изтегля се жребий

за местата в сектора.

–          Първи сигнал бележи началото на състезанието. След него не се разрешава помощ със стръв.

–          Втори акустичен сигнал предупреждава за края на първите 45 минути.

–          Трети сигнал бележи началото на вторите 45 минути  от състезанието.и т. н.до

–          Осми сигнал – край на състезанието.

5.Съдийски състав: състои се от един „главен” , по един „секторен” за всеки сектор и по един

„индивидуален” контролен за всеки състезател.

–          Главния съдия участва в организацията на състезанието, в негово присъствие се изтегля жребия, контролира секторните и индивидуалните съдии, участва в журито и др.

–          Секторния съдия – контролира индивидуалните съдии, вписва в указателното табло

информацията за улова по часове , обобщава крайното класиране на таблото и в протокола

на съответния сектор.

–          Идивидуалния съдия-контролира поведението на състезателя, проверява редовността,

на уловената риба , като с жест разрешава откачването или срязването на линията и я регистрира в протокола, дава на състезателя талон  за всяка уловена риба,

проверява редовността на принадлежностите на състезателите- куки,  тежести, въдици и др.,

придружава състезателя след края на състезанието до средата на сектора , където секторния

съдия прави проверка на талоните и състезателя подписва протокола.

6.Дължина на въдиците- позволена е дължина до 10.20 м.

7.Позволени са само един брой единични куки без контри и утежнения фиксирани на не

по-малко от 5 сантиметра  над куката .

8. Позволено е поставяне на индикатор на линията , но утежнението да е по-тежко от

носимостта на индикатора.

9.Позволява се плувка при условие , че не носи утежнение.

10.Поводите с куки могат да се приготвят предварително , но на тях не се поставя стръв

преди монтиране.

11. Състезателите могат да имат , колкото въдици желаят, но могат да ползват само една.

Резервните пръчки трябва да са в събран вид на определено място в сектора.

12. Допълнителна стръв се получава от центъра на сектора , но състезателя сам трябва да си я осигури , като прекъсне риболова.

13. Състезателите нямат право на помощ, само ръководителите и капитаните на отборите

могат да му дават устни съвети без да пречат на останалите състезатели.

 

ІІІ. УЛОВ НА РИБА

1.Рибата се вади от водата само с кеп / рибата се поставя в кепа , но не и извън водната повърхност/. В случай , че брега не позволява, рибата може да се хване с ръка. Такива места

се маркират и указват преди състезанието.

2.Риби уловени по някой от следните начини не се зачитат:

а/ Риба извлечена на брега

б/ Риба вдигната високо над водната повърхност

в/ Рибата се откача от куката и пада на земята

г/ Рибата докосва земята преди да попадне в кепа или преди да попадне в индивидуалния съдия

д/ Рибата е поставена на земята преди да попадне в кепа

е/ Всяка уловена риба, която не виси на риболовната линия на състезателя

ж/  Риба уловена в съседен сектор

з/ Всеки опит за вадене на кука от рибата без разрешение от индивидуалния съдия, водят

до незачитане на рибата.

3.Предаване на рибата на индивидуалния съдия- рибата се предава с кеп или ръка от състезателя в кепа или ръката на съдията , който с максимална предпазливост и грижа я връща във водата.

4.Състезателите могат да се движат свободно в сектора без да пречат на останалите състезатели

със своите риболовни операции. Движението трябва да е безшумно и дискретно.

5.Фотографи и репортери имат право да влизат в секторите при условие , че не пречат на

състезателите и са получили разрешение от секторния съдия.

6. Състезанията се организират по системата „NO KILL” /не убивай/ .

7.Позволената стръв е бял червей и червен червей /торен или земен/.

 

ІV. ЖУРИ и ЖАЛБИ

1.Журито се конституира по време на техническата конференция и е в състав от член на

БФРС и ръководителите или капитаните на всеки отбор, като се избира председател и членове.

2. При нарушение на състезател от даден отбор, то членът на ЖУРИТО от този отбор няма право на глас, освен ако не е председател на ЖУРИТО.

3.Членовете задължително присъстват на състезанието , като носят табела „ЖУРИ” за да

получават  евентуални жалби.

4.Всички жалби неотнасящи се до класирането се подават най-късно един час след края на състезанието в писмена форма.

5. Жалби отнасящи се до класирането се подават най-късно 30 минути след обявяване на

класиране. Часът на обявяване се отразява в официалния протокол.

6. Всяка жалба до журито се придружава с депозит от 50 лева. Ако журито счете , че жалбата

е неоснователна, депозита се внася в касата на БФРС.

7. За всички нарушения и предупреждения се уведомява журито, който е единствения орган, можещ да налага дисквалификация на състезател.

8. Решенията на журито се взимат с просто мнозинство. В случай на равенство, решаващ е

гласа на председателя.

 

V. САНКЦИИ

1.Предупреждение- глава ІІ.  т.9,10 и 11.

Глава ІІІ т.1 и 2 а,б,г,д,ж,з

2.Диквалификация- глава ІІ т.6 и7  и при повторно предупреждение

3. При дисквалификация на състезателя се присвоява брой точки равен на броя на участващите

състезатели  плюс една. Класирането след дисквалифицирания състезател не се променя.

4. Журито има правомощията да санкционира ръководители, капитани и резервни състезатели

на отборите, ако те извършват нарушения по време на състезанието , дори тези нарушения да не са посочени в правилника

 

VІ. КЛАСИРАНЕ

1.Индивидуално класиране

а/ В сектора-извършва се според наказателните точки/н.т./ получени от всички 45 минутни маншове,  според броя на уловените риби. За І-во място се получава 1 н.т., заІІ-ро – 2 н. т. и т.н.

По напред се класира състезател с по-малко н.т. В случай на еднакъв брой уловени риби от

двама или повече състезатели, то броя на н.т. се сумират и се разделят на броя на състезателите

Напр:.Двама състезатели се класират на 4/5 място то 4+5=9 н.т. т.е. по 4,5 н.т. на всеки състезател.

б/В състезанието- извършва се от сумата от н.т. получени от двата дни в секторите, като по- напред се класира състезателя с по-малко н.т. според броя на уловените риби. Ако двама или повече състезатели са с равен брой н.т. то те ще се класират според по-големия брой риби от двата дни,след това според по-големия брой риби постигнат в един от двата дни и при ново равенство според по-големия улов от втория ден. При ново равенство по-напред се класира състезателят,чийто отбор е по-напред в отборното класиране.

в/ За излъчване на републикански  шампион и национален отбор- сумират се н.т. и броя на

уловените риби от всички състезания на първенството, както в т.б”. Ако състезател не е

участвал в дадено състезание от първенството, то той ще се появи на дъното на класирането,

според заеманото от него място, т.е. състезатели участвали във всички състезания ще са преди

него в крайното класиране .Националният отбор се формира от първите шест състезатели в

крайното класиране , като шестият е резервен. Ако по някакви причини състезател  класирал се е възпрепятстван да участва в националния  отбор, то резервния състезател заема неговото място , а следващият в класирането става резервен.

 

2. Отборно класиране

а/ В състезанието – извършва се от сумата на н.т. от всички 45 минутни манша за двата дни    от състезателите на всеки отбор.

Напр. Първи отбор в първи манш  –  Сектор” А” – 2-ро място,”В”- 1-во, „С”- 3-то, „Д”-6-то т.е-2+1+3+6=12 н.т. за отбора в първи манш и т.н. във всеки следващ манш. Сумата от н. т. в

осемте манша е крайният резултат от отборното класиране за състезанието.При равен брой н. т. по-напред е отборът с повече уловени риби.

 

б/ За републиканско първенство- извършва се на базата от сумата от н.т. от всички състезания на всеки отбор.

 

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Електрозахранващи линии- абсолютно се забранява провеждане на състезания в сектори на

по-малко от 25 метра от двете страни на електропроводи, трансформатори и електрически

стълбове.

2.Гръмотевични бури- глава І т.10

3.Задължително е присъствие на медицинско лице /лекар/ по време на състезание.

4.Образец на състезателен номер и табели за ръководители и капитани на отборите.

4.Награди-за всички състезания да се предвидят купи за първо , второ и трето място,

в индивидуалното и отборно класиране. За републиканските първенци в индивидуалното

и отборно класиране да се предвидят златни , сребърни и бронзови медали, които да се

връчат от представител на БФРС.

 

 

 

 

гр.София                                                            Председател БФРС:

15.12.11                                                               /И. Христов/

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor