|

Правилник за риболов на хищни риби от брега – 2012г

І. ОРГАНИЗАЦИЯ

1.Официални състезания от републиканско първенство се организират от Българска феде-

рация по риболовни спортове /БФРС/. БФРС носи отговорност за тяхното провеждане.

2. В състезанията се допускат до участие отбори, членуващи в БФРС, които са заплатили

задължителната годишна членска такса, определена от федерацията.

3.Републиканските състезания се провеждат по спортен календар изработен от БФРС.

4.Всеки отбор може да включва 4 /четирима/  състезатели плюс един резервен . Състе-

зателите се картотекират в БФРС до 10.05. на текущата година. Състезател участвал през

годината в един отбор няма право на участие в друг отбор през същата година.

5. Всеки риболовен клуб или сдружение има право само на един отбор за участие в пър-

венството.

6. В случай на нараняване или контузия по време на състезанието, първоначално избраният

участник може да бъде заменен по всяко време от резервният състезател. Той влиза в състе-

занието със собствени въдици и пособия. В крайното класиране се подрежда само резервният

състезател. Замяната се одобрява от журито.

7. Състезанията се организират „САМО” в течащи води, като бързотечащи  реки или потоци

/водоеми от рода на изкуствени езера се изключват/.

8. Доколкото е възможно избраният воден участък трябва да има аналогични условия за всички състезатели. Да се избягват електропроводи и други опасности за състезатели и зрители. Мястото да позволява риболовни процедури без навлизане във водата.

В случай , че се налага нагазване, участъка се сигнализира с маркировъчна лента.

9. По време на състезание трябва да е възможно риболовът да се извършва по цялата водна повърхност, като максималната ширина да не е по-малка от 10 метра и не по-голяма от 45 метра. Секторите са четири „А”,”В”,”С” и „Д”. Сектор „А” е най-долу по течението .Всеки

сектор трябва да е разделен на подсектори /рингове/ с дължина не по-малка от 20 метра и не по-голяма от 30 метра. Броя на ринговете е  равен на два пъти броя на състезателите .Рингове-

те се обозначават с цифри. Всеки сектор се отбелязва с маркировъчна лента за начало и край.

Мястото за риболов трябва да е изцяло отделено от зрителите с въжета, ленти или огради на

най-малко 10 метра от водната повърхност. Ръководителите и капитаните на отборите могат

да влизат в секторите по време на състезание, като трябва да носят добре видими табели на

гърба , указващи техния статут. Техните имена се обявяват предварително.

Организаторите поставят в центъра на сектора табло с имената и клубната принадлежност на

състезателите, както и актуализирано количество улов на  всеки 45 минути. В сектора тряб-

ва да има определено  място за резервните въдици, които ще ползват състезателите.

10. Състезанията се организират в два манша от по 3 часа в два последователни дни .Всеки

манш има четири периода от по 45 минути, като между тях има пауза от 5 минути. При

неблагоприятни атмосферни условия състезанието се прекъсва. При невъзможност да се

продължи и при неизтичане на един час състезанието се отлага. При  изтичане на един час

от регламентираното време се взимат резултатите до момента и се обявява класиране, което

се счита за валидно.

11. Всеки клуб заявява дисциплините ,в които ще участва при заплащане на таксата за участие

В БФРС.

 

ІІ.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ: Провежда се в деня преди започване на състезанието.На

нея присъстват ръководителите и капитаните на отборите. Дава се разяснение за особености-

те на трасето за състезание , формират се групите от състезатели, избира се състав на журито и др.

2.ЖРЕБИЙ:Тегленето на жребий за всяко състезание се извършва най –малко 120 минути

преди  началото , в присъствието на ръководителите на отборите или техни представители,

както и на главния съдия. Извършват следните процедури:

–          Поименно извикване на участващите отбори.

–          По азбучен ред отборите изтеглят жребий, който да определи  реда за теглене жребий

за манша.

–          Образуване на четири групи от по един състезател от всеки отбор. За целта  всеки

капитан написва името на всеки състезател на отделен лист и ги поставя в отделен

контейнер

–     Разпределяне на групите чрез жребий в съответните сектори.

3. Ръководителите на отбори получават състезателни табели с номера за всеки сектор с раз-

лични цветове, както и табели за ръководителите и капитаните, които могат да влизат в

секторите. Номера получават и резервните състезатели.

4.Състезателите трябва да се представят в секторите най –малко 45 минути преди началото

на състезанието. След поименно повикване представят индивидуалните съдии на състезателите.

–          Първи акустичен сигнал- състезателите могат да инспектират сектора за 25 минути.

–          Втори сигнал- край на огледа на сектора. Изтегля се жребия според автоматичната сис-

тема. Състезателите заемат набелязаните от тях рингове през интервал от 30 секунди. След

този сигнал състезателите нямат право на помощ с примамки или други материали.

–          Трети сигнал- начало на състезанието, първи период от 45 минути.

–          Четвърти сигнал- край на периода. Състезателите имат 5 минути да се запознаят с

новия ред на стартиране.

–          Пети сигнал- старт на  втори период.

–          Шести сигнал- край на периода.

–          Седми сигнал- старт на трети период.

–           Осми сигнал- край на периода.

–          Девети сигнал- старт на четвърти /последен/ период .

–          Десети сигнал- край на състезанието.

По време на състезанието , състезателите влизат само в свободни от техни колеги рингове.

5.Съдийски състав: състои се от един „главен” , по един „секторен” за всеки сектор и по един

„индивидуален” контролен за всеки състезател.

–          Главния съдия участва в организацията на състезанието, в негово присъствие се изтегля жребия, контролира секторните и индивидуалните съдии, участва в журито и др.

–          Секторния съдия – контролира индивидуалните съдии, вписва в указателното табло

информацията за улова по часове , обобщава крайното класиране на таблото и в протокола

на съответния сектор.

–          Идивидуалния съдия-контролира поведението на състезателя, проверява редовността,

на уловената риба , като с жест разрешава откачването или срязването на линията и я регистрира в протокола, дава на състезателя талон  за всяка уловена риба,

проверява редовността на принадлежностите на състезателите- куки,  тежести, въдици и др.,

придружава състезателя след края на състезанието до средата на сектора , където секторния

съдия прави проверка на талоните и състезателя подписва протокола.

6.Дължина на въдиците- позволена е дължина до 2.74 м. /9 фута/

7.Позволяват се изкуствени примамки- блесни и воблери, както и меки  силиконови примамки,  имитации на червеи, ларви и др.Не се позволяват имитации на водни насекоми и личинки, като мухи, нимфи, стримерии др., както и допълнителни утежнения по линията.

8. На състезания  при които се лови пъстърва, куките са без контри. Примамките са оборудвани

с  не повече от три броя куки- единични, двойни или тройни.

9. Позволява се организиране на състезания на водоеми , в които няма пъстървови риби. Това

се декларира от организаторите предварително.На тези състезания куките могат да бъдат с

контри.

10.Допускат се следните видове риби за състезателен риболов: карагьоз, распер, бибан, кефал,

змиорка, бяла риба, костур, сом, както и пъстървови риби /балканска, дъгова, сивен, липан,

морска/ , а така също и сьомга.

11. Състезателите могат да имат , колкото въдици желаят , но могат да ползват само една.

Резервните пръчки трябва да са в събран вид на определено място в сектора.

12. Състезателите нямат право на помощ, само ръководителите и капитаните на отборите

могат да му дават устни съвети без да пречат на останалите състезатели.

 

 

. ІІІ. УЛОВ НА РИБА

1.Рибата се вади от водата само с кеп / рибата се поставя в кепа , но не и извън водната повърхност/. В случай , че брега не позволява, рибата може да се хване с ръка. Такива места

се маркират и указват преди състезанието.

2.Риби уловени по някой от следните начини не се зачитат:

а/ Риба извлечена на брега

б/ Риба вдигната високо над водната повърхност

в/ Рибата се откача от куката и пада на земята

г/ Рибата докосва земята преди да попадне в кепа или преди да попадне в индивидуалния съдия

е/ Рибата е поставена на земята преди да попадне в кепа

ж/ Всяка уловена риба, която не виси на риболовната линия на състезателя

з/  Риба уловена в съседен сектор

и/ Всеки опит за вадене на кука от рибата без разрешение от индивидуалния съдия, водят

до незачитане на рибата.

3.Предаване на рибата на индивидуалния съдия- рибата се предава с кеп или ръка от състезателя в кепа или ръката на съдията , който с максимална предпазливост и грижа я връща във водата.

4.Състезателите могат да се движат свободно в сектора без да пречат на останалите състезатели

със своите риболовни операции. Движението трябва да е безшумно и дискретно.

5.Фотографи и репортери имат право да влизат в секторите при условие , че не пречат на

състезателите и са получили разрешение от секторния съдия.

6. Състезанията се организират по системата „NO KILL” /не убивай/ .

ІV. ЖУРИ и ЖАЛБИ

1.Журито се конституира по време на техническата конференция и е в състав от член на

БФРС и ръководителите или капитаните на всеки отбор, като се избира председател и членове.

2. При нарушение на състезател от даден отбор, то членът на ЖУРИТО от този отбор няма право на глас, освен ако не е председател на ЖУРИТО.

3.Членовете задължително присъстват на състезанието , като носят табела „ЖУРИ” за да

получават  евентуални жалби.

4.Всички жалби неотнасящи се до класирането се подават най-късно един час след края на състезанието в писмена форма.

5. Жалби отнасящи се до класирането се подават най-късно 30 минути след обявяване на

класиране. Часът на обявяване се отразява в официалния протокол.

6. Всяка жалба до журито се придружава с депозит от 50 лева. Ако журито счете , че жалбата

е неоснователна, депозита се внася в касата на БФРС.

7. За всички нарушения и предупреждения се уведомява журито, който е единствения орган, можещ да налага дисквалификация на състезател.

8. Решенията на журито се взимат с просто мнозинство. В случай на равенство, решаващ е

гласа на председателя.

V.САНКЦИИ

1.Предупреждение-

Глава ІІІ т.1 и 2 а,б,г,д,з,и

2.Диквалификация- глава ІІ т.6,7 и8  и при повторно предупреждение

3. При дисквалификация на състезателя се присвоява брой точки равен на броя на участващите

плюс една. Класирането след дисквалифицирания състезател не се променя.

4. Журито има правомощията да санкционира ръководители, капитани и резервни състезатели

на отборите, ако те извършват нарушения по време на състезанието , дори тези нарушения да не са посочени в правилника.

 

VІ.КЛАСИРАНЕ

1.Индивидуално класиране

а/ В сектора-извършва се според наказателните точки/н.т./ получени от всички 45 минутни маншове,  според броя на уловените риби. За І-во място се получава 1 н.т., заІІ-ро – 2 н. т. и т.н.

По напред се класира състезател с по-малко н.т. В случай на еднакъв брой уловени риби от

двама или повече състезатели, то броя на н.т. се сумират и се разделят на броя на състезателите

Напр:.Двама състезатели се класират на 4/5 място то 4+5=9 н.т. т.е. по 4,5 н.т. на всеки състезател.

б/В състезанието- извършва се от сумата от н.т. получени от двата дни в секторите, като по- напред се класира състезателя с по-малко н.т. според броя на уловените риби. Ако двама или повече състезатели са с равен брой н.т. то те ще се класират според по-големия брой риби от двата дни,след това според по-големия брой риби постигнат в един от двата дни и при ново равенство според по-големия улов от втория ден. При ново равенство по-напред се класира състезателят,чийто отбор е по-напред в отборното класиране.

в/ За излъчване на републикански  шампион и национален отбор- сумират се н.т. и броя на

уловените риби от всички състезания на първенството, както в т.б”. Ако състезател не е

участвал в дадено състезание от първенството, то той ще се появи на дъното на класирането,

според заеманото от него място, т.е. състезатели участвали във всички състезания ще са преди

него в крайното класиране .Националният отбор се формира от първите шест състезатели в

крайното класиране , като шестият е резервен. Ако по някакви причини състезател  класирал се е възпрепятстван да участва в националния  отбор, то резервния състезател заема неговото място , а следващият в класирането става резервен.

 

2. Отборно класиране

а/ В състезанието – извършва се от сумата на н.т. от всички 45 минутни манша за двата дни    от състезателите на всеки отбор.

Напр. Първи отбор в първи манш  –  Сектор” А” – 2-ро място,”В”- 1-во, „С”- 3-то, „Д”-6-то т.е-2+1+3+6=12 н.т. за отбора в първи манш и т.н. във всеки следващ манш. Сумата от н. т. в

осемте манша е крайният резултат от отборното класиране за състезанието.При равен брой н. т. по-напред е отборът с повече уловени риби.

 

б/ За републиканско първенство- извършва се на базата от сумата от н.т. от всички състезания на всеки отбор.

 

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Електрозахранващи линии- абсолютно се забранява провеждане на състезания в сектори на

по-малко от 25 метра от двете страни на електропроводи, трансформатори и електрически

стълбове.

2.Гръмотевични бури- глава І т.10

3.Задължително е присъствие на медицинско лице /лекар/ по време на състезание.

4.Образец на състезателен номер и табели за ръководители и капитани на отборите.

4.Награди-за всички състезания да се предвидят купи за първо , второ и трето място,

в индивидуалното и отборно класиране. За републиканските първенци в индивидуалното

и отборно класиране да се предвидят златни , сребърни и бронзови медали, които да се

връчат от представител на БФРС.

 

 

 

 

 

 

гр.София                                                           Председател БФРС:

10.02.11                                                              /И. Христов/

1 Comment for “Правилник за риболов на хищни риби от брега – 2012г”

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor