|

Правилник за провеждане на състезания на лед – 2012

ОРГАНИЗАЦИЯ

 

1 / Официално републиканските състезания се организират от националната федерация БФРС, членуваща в международната конфедерация по спортен риболов. Организиращата федерация е официално отговорна за състезанието  по подледен риболов.

 

2/ Само републикански отбори , членуващи в БФРС могат да учстват в състезанията. Те трябва да притежават съответните пълномощия от своите клубове. На клубните отбори е разрешено да имат един риболовец чужденец, при условие че същият живее в Република България и е член на клуба. Той трябва да притежава всички необходими документи, удостоверяващи неговият статут.

Участниците в състезанието трябва да докажат своята националност с лична карта или други официални документи.

 

3/ Всеки клуб , член на БФРС може да участва само с един отбор, състоящ се от  четири състезатели, независимо от пола: Отборът  има право на един резервен участник, който се декларира преди първото теглене на жребия. Никой от  участниците не  може да се състезава индивидуално.

 

4 / Състезанята се провеждат на водоеми с чисти води , на големи или малки реки , езера и водохранилища. В зоната на  състезанията цялата повърхност на водоема трабва да е разрешена за риболов. Най-дълбокото място в зоната на състезанието трябва да бъде не по-малко от 1,5 м. Ширината на водната площ не трябва да  бъде  по-малка от 25 метра.

 

5/ С разрешение на организаторите, риболовците могат да отидат до зоната на състезанието със собствен транспорт.

 

6/ Риболовните сектори трябва да са отделени от местата за зрителите, като за тази цел се опъват въжета. Пътеката за официалните лица, участващи в състезанието се маркират  по същия начин.

Капитанът на отбора може да остане в неутралната зона на сектора  и има право да вика съотборниците си до линията на сектора, като за това трябва да уведоми съдията на сектора. Той може да дава указания на риболовеца само устно. На капитана и на съотборника му е забранено да преминават линията на сектора.

Капитанът трябва да носи отличителна лента, посочваща неговия статут.

 

СРЕЩА НА КАПИТАНИТЕ

 

7/  Срещата на капитаните се провежда един ден преди първи рунд на теглене на жребия, съгласно правилника за провеждане на състезанието. След това се пристъпва към обичайният дневен ред, състоящ се от:

7.1/ Свикване на отборите

7.2/ Номерата на отборите ,участващи в жребия по азбучен ред за определяне на последователността на отборите в първия рунд на жребия.

В съответствие с резултатите от жребия всеки отбор получава номера  за  всеки състезател. Всички риболовци от отбора ще се състезават под този  номер. Ако капитанът на отбора не присъства на срещата, делегатът от БФРС  тегли жребия вместо отсъстващия.

 

ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ

 

8/ Тегленето на жребия на всеки рунд се инспектира от организаторите,  капитаните или делегатите на БФРС. Той обикновено се провежда не по-рано от 180 минути  преди началото на състезанието. По време на това теглене се избират секторите / А, Б и т.н. /.В сектора може да се намира само един  състезател от отбор.

 

9 / На втория ден от състезанието жребият се тегли в обратен ред, в съсответствие със списъка от първия ден.

 

10 / Когато състезанията се провеждат на големи или малки реки и водохранилища, сектор А е винаги в долната част на реката. Ако се провеждат на големи водни площи- езера и язовири, сектор А трябва да бъде разположен от лявата страна , като се гледа водоема от брега.

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ

 

11/ Състезанието по подледен риболов се провежда само когато дебелината  на леда е не по-малко от 10 см. Допустимата температура на въздуха се определя от организаторите. Това зависи от особеностите на климатичната зона.

 

12/

А/ по време на риболов на лед с мормишка и блесна е разрешено да се използва една пръчка, окомплектована с мормишка или зимна блесна. Дължината на мормишката без куката трабва да бъде не по-голяма от 15 милиметра. Куката е една , запоена в нея. Цветът и  формата на мормишката се избират по желание. На риболовците е разрешено да имат неограничен брой резервни прътове.

 

Б/ Организаторите трябва да снабдят риболовците с по два сигнални флага за маркиране на дупката на леда. Номерът на гърба на състезателя трябва да е посочен на флагчето. Флагчетата трябва лесно да се виждат както от състезателите, така и от съдиите.

 

В/ Допуска се използването на всякакъв вид земна стръв и друга стръв с изключение на живи, умрели, или изкуствени рибки и  техните части. Не се разрешава и използането на  хайвер. Разрешава се  използването на земна стръв и неподвижни захранки. Количеството на земната стръв и неподвижните захранки може да се ограничи от самите организатори.

 

13/ За състезанията по риболов на лед, организаторите се опитват да намерят водоплощи с близки параметри, що се отнася до дънният релеф, дължината и подводната флора и фауна.  След това се разделя на сектори, в  зависимост от броя на рибиловците в отбора.  Един състезател от всеки отбор заема един сектор. Дължината на всеки сектор, гледащ към брега не трабва да бъде по-малка от 10 метра за всеки спортист. Само главният съдийски борд взема всички особености на водната площ и определя местата на секторите.

Размерът на сектора се определя като се има в предвид , че един риболовец трябва да бъде на площ не по-малко от  400 квадратни метра . Секторите се маркират с буквите А, В, С и т.н.  Границите им се маркират с флагчета.  Ширината на неутралната зона трябва да  бъде не по-мака от 5 метра. Размерите на буквите и флагчетата се определят по желание.  Те трябва ясно да се виждат от риболовците и от зрителите.

Зонтата на състезанието трябва да се отдели от зоната на зрителите от  всички страни с неутрална зона. Тази зона трябва да е 5 метра. Само капитаните и журналистите, акредитирани от организационния център имат право да седят в неутралната зона. Журналистите не трябва да безпокоят спортистите. Секторите на вторя рунд на състезанието се правят на друго място на същата водна площ след като се разменят номерата предварително.Тренировките за провеждане на състезанието не се правят на мястото, където се провежда състезанието.

 

14/

А/ Преди първия съдийски сигнал, всички състезатели се отмятат в съдийския списък за резултатите. След това те се събират около секторите си и с първия сигнал “влизане в сектор” /не по-малко от 5 мин. преди старта/ на риболовците се разрешава да влязат в сектора и да заемат местата за пробиване на дупката, която се маркира с флагче. Когато риболовецът влезе в сектора , остриетата на ледобура трябва да  са покрити с предпазитела на ледобура. Предпазителя се сваля тогава, когато състезателя отиде на мястото за пробиване на дупката.

 

Б/ Вътре в сектора на състезателите не е разрешено да седят  по-близо един от друг от 5 метра. В случай на спор когато флаговете на риболоците са разположени по-близо от 5 метра един от друг, спорът се разрешава от съдията. При такъв случай той може да използва даже ново теглене на жребия. Състезателят който пристигне пръв в сектора има предимство. Не се разрешава хвърлянето на флагче за заемане на място.

 

15/ След сигнала “старт” спортистите могат свободно да се движат из секторите и да правят колкото дупки искат – ……… Мястото се счита за заето когато започне издълбаването на първата дупка. Когато ледобурът докосне леда се счита че е започнало дълбаенето на дупката. Риболовът се разрешава не по-близо от 5 метра от станалите дупки, маркирани с флагчето. Когато се риболува на мормишка се разрешава заемането на две дупки, маркирани с флагче. Флагчето се поставя на не повече от 30 сантиметра от дупката. То трябва да се вижда от съдиите и от състезателите. На състезателите е разрешено да оставят до дупката всякакви неща с изключение на кутиите за носене на екипировката, риболовните принадлежности и ледобурите. Същите неща се оставят в неутралната зона. Не се разрешава риболовът в немаркираните дупки. След пробиване на дупката ледобурът се поставя във вертикално положение, с цел да не пречи на останалите състезатели в сектора.

 

16/ По време на състезанието не се позволява състезателите да получават каквато и да е помощ освен медицинска. С  разрешение на съдията е възможно да се замени счупен ледобур с нов.

Забранено е използването на моторни ледобури. След сигнала “старт” на риболовците не се разрешава за вземат земна стръв и друга такава извън сектора.

 

ЗА СЪДИИТЕ

17/ Участниците трябва да спазват правилата за риболов, по отношение размера  на защитените риби , ако са упоменати в местните разпоредби. Тази информация трябва да се съобщи на капитаните, а те от своя страна са длъжни да уведомят членовете на отборите. При претеглянето рибата трябва да се съхранява чиста  в  полиетиленови торбички, раздадени от организаторите.

 

18/ В случай че земната и другата стръв са ограничени, същата трабва да се претегли от  пълномощник- съдията. След приключване на загряването и поредния рунд от състезанието се забранява изхвърлянето на стръвта във водата.

 

19 / Състезанията се състоят от  два рунда. Всеки от тях е с продължителност три часа. В случай на непреодолими затруднения , рундът се  счита за  легитимен ако е продължил повече от час и половина.

Времетраенето на рунда може да се намали от организаторите поради лошо време /силно замръзване/.  Това ще трябва да се съобщи преди започване на рунда.

 

20/ Уловът на рибите се зачита, дори рибата да не е уловена за устата.

21/ Риболовците могат да подготвят неограничен брой пръчки, но могат да използват само една. Състезателят трябва  да държи в  ръка пръчката по време на риболова. Не се разрешава пръта с  мормишката или зимната блесна да се оставя във водата.

 

22/ Куки за изваждане на рибата могат да използват само тези риболовци които вадят рибата.

 

23/ В секторите си спортистите не  трябва да вдигат шум и да безпокоят останалите риболовци.

 

24/ Пет минути преди приключване на рунда организаторите дават трети сигнал, който предупреждава състезателите че остават пет минути.  Четвъртия сигнал “финал” посочва края на рунда.

Уловът е само хванатата и извадената риба.

 

25/ Всеки състезател трябва стриктно да спазва правилата на състезанието.

ПРЕТЕГЛЯНЕ

 

26/ Претеглянето се извършва от главния съдия по секторите. Рибата се изважда от полиетиленовите торбички и се претегля на кантар.

 

27/ Уловената риба се предава на член от съдийската колегия. Уловът се претегля, не се преброява. След претегляне рибата е на разположение на организаторите, /освен ако местния закон не предвижда друго/ .

 

28/  Състезателят трябва да присъства на тегленето и да го провери. След това подписва списъка с резултатите , където се показва теглото на неговия улов. След подписване на списъка не се приемат рекламации за теглото на улова.

 

29/ След преглеждане на резултатите за улова от двата дни, главния съдия прочита  резултатите от състезанието.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor