|

Общо събрание на БФРС – 31 март 2023 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БФРС

                      П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БФРС

На основание  чл.17, ал.3 от Устава на БФРС,  в съответствие с разпоредбата на чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, Управителния съвет на БФРС на свое заседание проведено на 23 февруари 2023 г. свиква Общо отчетно годишно събрание на Българска федерация по риболовни спортове  за  2022 година на 31 март 2023 година от 10.00 часа в  конферентната зала на х-л „ Еленски Ритон“, с. Средни колиби, община Елена, област  Велико Търново,  при следния дневен ред:

Дневен ред

1.Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на БФРС за 2022 г.

2.Приемане на отчета за дейността на БФРС за 2022 г.

3.Приемане на финансовия отчет на БФРС за 2022 г.

4.Приемане на проектобюджет на БФРС за 2023 г.

5.Доклад на Контролния съвет на БФРС

6.Приемане предложение на УС на БФРС за повишаване на годишния членски внос на 700 лева.

7.Освобождаване на членове и попълване с нови на състава на Контролния съвет на БФРС.

8.Прием на нови членове на БФРС.

С уважение,

Председател Георги Михайлов

 

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor