Устав на Българската Федерация по риболовни спортове


УСТАВ

на

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО РИБОЛОВНИ СПОРТОВЕ”

ГЛАВА І

Статут

Чл. 1. Българската федерация по риболовни спортове /БФРС/ е доброволно сдружение на клубове и сдружения, развиващи риболовни спортове, които признават този устав.

Чл.2. /1/ БФРС осъществява дейността си въз основа на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за физическото възпитание и спорта, Устава и решенията на органите си за управление.

/2/ Като член на Международната федерация по риболов /FIРS/ и Международната конфедерация по риболов /СIРS/, Федерацията се съобразява с техните устави, правилници, наредби и др. вътрешни актове.

 

Наименование

Чл.З. /1/ Наименованието на сдружението е „Българска федерация по риболовни спортове “/БФРС/

/2/ Наименованието на БФРС, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

 

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. БФРС е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на закона за юридическите лица с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление – град София, Столична община, бул. „Витоша“ № 31 -33.

 

Определяне на дейността

Чл. 5. БФРС се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза за развитие и усъвършенстване на риболовните спортове /улов на риба в сладки води, улов на риба на море и кастинг/.

 

Срок

Чл. 6. БФРС не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

ГЛАВА ІІ

Характер, цели и задачи

Чл. 7. БФРС поддържа връзки с български и чуждестранни държавни, обществени и други организации, които имат отношение към риболовните спортове.

Чл. 8. БФРС осъществява контакти с националните федерации на другите страни и прави предложения пред съответните институции за утвърждаване на международни съдии.

Основни цели на БФРС

Чл. 9. Основни цели на БФРС са:

А/ да развива и усъвършенства риболовните спортове в Р. България;

Б/ да организира, координира и контролира дейността по развитието и масовизирането на риболовните спортове на национално ниво чрез силите и възможностите на членовете си – клубове и сдружения.

В/ да изучава и разпространява световния и български опит в областта на риболовните спортове;

Г/ да провежда инициативи за повишаване на риболовната култура на своите членове;

Д/ да развива детско-юношеския риболовен спорт;

Е/ да организира и провежда международни и републикански турнири и състезания;

Ж/ да подготвя, селекционира и финансира национални отбори за участие в световни, европейски и други международни прояви, свързани с упражняването на риболовни спортове.

3/ да създава и стопанисва бази за практикуване на риболовните спортове.

Чл. 10. БФРС удостоява и награждава състезатели, треньори и деятели със звания, медали, морални и материални награди.

ГЛАВА III

Членство, права и задължения

Чл. 11. Членовете на БФРС могат да бъдат само юридически лица.

/1/ Членове на БФРС могат да бъдат клубове и сдружения, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, които приемат този Устав, заплащат членския си внос и осъществяват дейността на БФРС;

/2/ Членовете на клубовете са спортисти, треньори и деятели, а на сдруженията са спортисти риболовци, членуващи в съответното сдружение

/3/ БФРС може и да има и почетни членове.

/4/ Членството в БФРС е доброволно, равнопоставено и независимо.

/5/ Решението за членуването в БФРС се взема на Общото събрание на съответния клуб или сдружение, като същото определя представител/и/ за участие в работата на ръководните органи на Федерацията.

 

Чл.12. Членовете на БФРС, чрез своите представители, имат право:

/1/ Да избират и да бъдат избирани в ръководните и помощни органи, както и да участват в управлението на Федерацията чрез упражняване правото си на глас;

/2/ Да участват във всички форми на нейната дейност;

/З/ Да изказват мнение, да защитават позиция за развитие на риболовните спортове, да предлагат разработени идеи и решения за тяхното реализиране и всички други принципни въпроси, свързани със спортната дейност по риболова, екологията и увеличаване на рибните ресурси;

/4/ Да ползват базите на БФРС, културните и социалните придобивки и услугите на Федерацията

/5/ Да участват в контрола на изборните ръководни органи;

/6/ Да получават необходимата им методическа, консултантска и информационна помощ;

/7/ Да напускат доброволно Федерацията.

Чл. 13.Членовете на БФРС са длъжни:

/1/ Да спазват устава;

/2/ Да плащат редовно членски внос;

/З/ При прекратяване на членството да приключват незабавно финансовите и материалните си задължения към БФРС;

/4/ Да не използват по какъвто и да е начин членството си във Федерацията за уронването на нейния престиж и авторитет.

 

Придобиване на членство

Чл. 14. /1/ Решение за приемане на нови членове на БФРС се взема от УС, въз основа на представена писмена молба от ръководството на кандидатствуващият клуб или сдружение, придружена от решение на общото му събрание, копие на съдебната регистрация, Устава и списък на членовете. Решението за приемане се взема с обикновено мнозинство в срок до 1 година от датата на постъпване на искането и за него се уведомява кандидата.

/2/ В срок от 15 дни от датата на решението за приемане, новите членове следва да внесат дължимите встъпителен и годишен членски внос.

 

Прекратяване на членство

Чл. 15. /1/ Членството се прекратява при:

А/ Едностранно, писмено заявление до БФРС с приложено решение на Общото събрание на съответния клуб или сдружение;

Б/ При прекратяване на юридическото лице, член на БФРС.

В/ При изключване.

Г/ При отпадане поради неплащане в срок на членски внос.

Д/ С прекратяването на БФРС;

/2/Членуването във Федерацията на клуб или сдружение се прекратява с изключване когато:

А/ Не се спазва Устава на Федерацията;

Б/ Не се спазват решенията на ръководните органи;

В/ Нарушават се традиционните правила по риболовна етика и се уронва доброто име и авторитет на Федерацията.

/3/ Наказанието „изключване“ се налага само при установени и доказани по съответния ред нарушения пред УС на БФРС, който след като разгледа становището, представено от ръководството на нарушителя, взема решение с мнозинство 2/3 от присъстващите на заседанието членове.

/4/ Решението за изключване от Федерацията се взема от УС на БФРС с квалифицирано мнозинство от присъствуващите, като препис от взетото решение се изпраща на изключения клуб или сдружение.

/5/ Решението за налагане на наказанието изключване се съобщава писмено на нарушителя в 10 дневен срок от постановяването.

/6/ Решението за изключване от членство може да се обжалва пред Общото събрание на следващото му заседание.

/7/ Член на БФРС отпада при не внасяне на годишния членски внос в срок и е изтекъл допълнителния едномесечен срок от изпращане на констативно писмо от УС до съответния член за настъпване на това обстоятелство.

/8/ Отпаднал член може да кандидатства за членство в БФРС по общия ред, съгласно този устав.

/9/ При прекратяване на членството, БФРС не дължи връщане на направените имуществени вноски.

 

ГЛАВА IV

Ръководни органи

Чл. 16. Ръководни органи на БФРС са:

а/ Общо събрание;

б/ Управителен съвет;

в/ Контролен съвет.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав на Общото събрание

Чл. 17. /1/ Общото събрание на БФРС е висш ръководен орган и се състои от делегати на клубовете и сдруженията, избрани на техни общи събрания, като един делегат представлява съответния клуб или сдружение независимо от броя на членовете.

 

Свикване на Общото събрание

/2 Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет, с писмена покана, отправена в 30 дневен срок до всички членове, съдържаща дневния ред, датата, мястото и часа на провеждането и по чия инициатива се свиква. Поканата се поставя на табло за обявления в сградата на управление на Федерацията.

/3/ Времето от публикуване на съобщението до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

/4/ Общото събрание може да бъде свикано и по писмено искане на 1/3 от членовете на Федерацията отправено да УС. В случай, че УС не отправи писмена покана, то се свиква от съда по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

Право на сведение

Чл.18. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на БФРС в срок не по малко от 30 дни от датата на провеждане на Общото събрание.

Кворум

Чл. 19. Общото събрание може да започне работа, ако на него присъстват най малко 50% + 1 от избраните делегати. То взема решение с обикновено мнозинство. При липсва на кворум, събранието се отлага за 1 час по късно на същото място, и се провежда при същия дневен ред с колкото и делегати да се съберат.

Списък на присъстващите

Чл. 20. /1/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове, представени от избраните делегати. Делегатите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл. 21. Общото събрание има следните правомощия:

/1/ Изменя и допълва Устава.

/2/ Избира и освобождава членовете на УС, Председател и членове на Контролен съвет.

/3/ Взема решение за преобразуване или прекратяване на Федерацията.

/4/ Приема бюджета.

/5/ Определя размера на членския внос.

/6/ Приема отчета на дейността на УС и КС.

/7/ Делегира права на УС, отменя решения на други органи на Федерацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Федерацията.

/8/ Взема и други необходими решения за дейността на Федерацията.

 

Мнозинство

Чл. 22. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на присъствуващите.

/2/ Решенията по чл. 21 ал. 1 и ал.3 се вземат с мнозинство 2/3 от присъствуващите.

 

Протокол

Чл. 23. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 24. /1/ Управителния съвет /УС/ е ръководен орган, които управлява дейността на Федерацията и се избира за срок от 5 години.

/2/ УС се състои от не по – малко от 7 души.

/З/ УС избира от своя състав председател за срок от пет години.

/4/ Членовете на УС могат да бъдат преизбирани.

/5/ Ако член на УС напусне, ОС избира на негово място друг член.

/6/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на БФРС и да пазят тайните му след като престанат да бъдат членове на съвета.

/7/ УС приема правилник за работата си.

Чл. 25. УС на БФРС има следните правомощия:

/1/ Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, отчита се пред него, направлява, контролира и координира цялостната дейност на Федерацията между общите събрания.

/2/ Представлява Федерацията и определя обема на представителната власт на своите членове.

/3/ Подготвя и внася ежегодно за разглеждане от Общото събрание доклад за дейността на Федерацията, съдържащ извършените дейности от Федерацията, изразходваните средства, връзката им с целите и програмите на Федерацията, постигнатите резултати, финансовия резултат, размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства. Докладът е публичен и се публикува в Бюлетина на централния регистър при Министерство на правосъдието.

 

 

 

/4/ Определя реда и организира извършването на дейността на Федерацията и носи отговорност за това.

/5/ Приема щатно разписание.

/6/ Организира и :участва в провеждането на международната дейност на Федерацията и я представлява в международния орган.

/7/ Взема решение за управлението на имуществото на Федерацията

/8/ Разпорежда се с недвижимото имущество, подготвя и внася в ОС проект за бюджет.

/9/ Определя адреса на Федерацията.

/10/ Приема и изключва членове на Федерацията при спазване на устава.

/11/ Взема решения за откриване и закриване на клонове.

/12/ Взема решения за участие в други организации.

/13/ Отменена.

/14/ Приема основни насоки и програма за дейността на Федерацията.

/15/ Приема други вътрешни актове и взема решения по всички въпроси, които по закон или устав не спадат в правата на друг орган.

Чл. 26. Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Той е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако не го свика в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет.

 

Кворум и мнозинство

Чл.27. /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ УС взема решенията си с обикновено мнозинство от присъствуващите, а решенията за определяне на ликвидатор, за разпореждане с имуществото и за определяне реда и организиране извършването на дейността – с мнозинство от всички членове, а за изключване на членове на Федерацията – с мнозинство 2/3 от присъстващите на заседанието членове.

/3/ УС може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

 

Председател на Федерацията

Чл. 28. Председателят на Федерацията се избира от членовете на УС за срок от 5 години и има следните правомощия:

(1) Свиква и ръководи заседанията на УС, одобрява правилник за дейността му, разпределя и възлага на другите негови членове задачите за изпълнение и прави предложения за промени в численността и състава му .

(2) Представлява Федерацията пред всички международни, дър-жавни и местни органи на властта, институции, учреждения, организации или физически лица и може да слючва договори от името и за сметка на БФРС, включително за разпореждане с нейното имущество и парични средства.

(3) Определя реда и организира извършването на дейността на Федерацията, одобрява устройствените правила и наредби регламентиращи правата и задълженията на нейните членове, начина на ползване на имуществото и резултатите от дейността.

(4) Прави предложения пред УС за приемане и изключване на членове на Федерацията, сключва и прекратява трудовите договори с щатни служители, колективния трудов договор и налага дисциплинарни наказания.

(5) Може да възлага изпълнение на отделни свои правомощия на други членове на УС, като ги упълномощава писмено за това.

(6) Председателят на Федерацията се отчита за своята дейност пред УС и може да бъде сменен по искане на 2/3 от членовете му, прието с мнозинство ? от всички негови членове.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 29./1/ Контролният съвет се състои от председател и двама членове. Те се избират от Общото събрание за срок от 5/пет/ години с обикновено мнозинство при явно гласуване.

/2/ Контролния съвет осъществява превантивен, текущ и последващ контрол върху цялостната дейност и финансовото състояние на БФРС.

/3/ Контролният съвет отчита своята дейност всяка година пред ОС.

/4/ Председателя на КС участва в заседанията на УС със съвещателен глас.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Чл. 30. /1/ Към БФРС се изграждат следните комисии:

– Спортно-техническа.

– Съдийска колегия.

– Треньорски съвет.

– Комисии по материално техническото осигуряване.

– Медийна комисия.

– Апелативна комисия.

/2/ Всяка комисия може да включва в състава си допълнителни сътрудници, когато характера и естеството на работа изисква това.

/3/ Комисиите работят по правилници утвърдени от УС на БФРС.

/4/ При необходимост могат да бъдат създадени и други комисии по решение на УС.

Глава V.

ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 31. Имуществото на БФРС се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Източници на финансиране на БФРС

Чл. 32. Дейността на БФРС се финансира от :

/1/ Субсидии от държавата.

/2/ Средства от обществени и стопански организации.

/З/ Отчисления от специализирана спортна дейност.

/4/ Приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение.

/5/ Членски внос – встъпителен и редовен – годишен. Членовете на БФРС заплащат годишен членски внос, който се определя от Общото събрание.

А/ Членският внос за всяка година се заплаща в срок до 15 Декември на предходната година.

Б/ Новите членове заплащат и встъпителен членски внос в размер на половината от годишния членски внос.

/6/ Приходи от трансфер на състезатели и треньори.

/7/ Приходи от предоставени спортни услуги на граждани.

/8/ Приходи от дарения и спонсорство.

/9/ Предоставени средства от международни спортни организации.

/10/ Средства от управление на собствено имущество.

/11/ Приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейността на БФРС.

/12/ Такса правоучастие – определя се ежегодно от УС на БФРС за състезания, организирани от нея.

/13/ Целеви вноски за постигане на определена цел. С решение на УС на БФРС се определят целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на УС.

/14/ Членовете на БФРС могат да и предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени вещи под наем.

Чл.33. /1/ БФРС формира парични фондове за финансиране на общи мероприятия на членовете си.

/2/ Набирането и изразходването на средствата по тези фондове се извършва чрез собствени банкови сметки на Федерацията по решение на УС.

/З/ Разпоредители със средствата по тези фондове са Председателя на УС на БФРС или упълномощени от него лица.

/4/ БФРС не разпределя печалба и приходите от стопанската дейност се използват за постигане на определените в устава цели.

ГЛАВА VI

Заключителни разпоредби

Чл. 34 /1/ БФРС има свое знаме в средата на което е извезана емблемата на БФРС.

/2/ БФРС има емблема, кръгъл печат с надпис на български и латински езици, почетен знак, значка, диплом, бланка и членска карта.

Чл. 35. В рамките на дейността на БФРС под никаква форма не се допуска провеждането на политическа дейност или политическа пропаганда.

Чл. 36. УС на БФРС води задължително следните документи:

/1/ Протоколи от заседанията от Общото събрание.

/2/ Протоколи от заседанията на УС.

/З/ Картотека на членовете на БФРС.

/4/ Протоколи от проведените спортни мероприятия.

/5/ Входящ и изходящ дневник.

/6/ Счетоводни документи съгласно законите на Р България

/7/Протоколи на комисиите.

Чл. 37. /1/При обявяване на ликвидация на БФРС, ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване на движимото, а след това и на недвижимото имущество.

/2/ Останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите се предоставя по решение на юридическото лице с нестопанска цел определено за обществено полезна дейност – риболовен клуб /е/ – ловно рибарско сдружение /я/ членуващи във БФРС по предложение на Общото събрание на Федерацията.

Чл. 38. Настоящият Устав влиза в сила от датата на регистрация на БФРС в съда и публикуването и в Държавен вестник.

Чл. 39. Настоящият Устав е приет на учредително събрание проведено на 15.11.2002г. и изменен и допълнен от Общо събрание, проведено на 22.05.2007г. и 19.11.2008г., изменен и допълнен на Общото събрание, проведено на 23 ноември 2010 г.

Чл. 40. За неуредени в Устава случаи, както тълкуване и прилагане на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

 

Действащ от 23 ноември 2010 г.

адаптирано от webpossessor